טופס בקשה לרישום חריגי גיל מתחת לגיל 3

בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט – 1949:

"11. לצורך חוק זה, רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים, אם יגיע לאותו גיל לפני יום 1' בינואר שבאותה שנת לימודים".

אנו ממשיכים את הליך וועדות חריגי הגיל לילדים שנולדו עד תאריך 15/01/2014

מובהר בזאת כי במקרים החריגים שיאושרו לפי קריטריונים אלה, ההורים אינם פטורים מתשלום שכר לימוד מלא עבור ילדם בשיעור זהה לשיעור ההשתתפות של המשרד.

 

תנאים לאישור - באחריות הרשות: 

  1. הילד חריג הגיל לא יהפוך את הגן לרב גילאי.
  2. האישור לא יעלה על 2 ילדים חריגי גיל בגן.
  3. קליטת הילד לגן רק אם בגן יש מקום ולא תחייב פתיחת גן נוסף.  
  4. לוועדה יוגשו רק ילדים שנולדו עד 15 בינואר כולל.
  5. חתימת ההורים על טופס התחייבות לתשלום שכ"ל במידה ותאושר הבקשה 
  6. יש לצרף לבקשה צילום ת"ז של התלמיד.

לוחות זמנים

1.      את הבקשה לקראת שנה"ל הבאה יש להגיש מחלקת גני ילדים עד לתאריך 30/6/2017. לאחר מועד זה לא ידונו בבקשות. הדיון בבקשה מתקיים במשרד החינוך במסגרת ועדת החריגים.

2.      הודעה בדבר החלטת הוועדה תימסר לפונים בשבוע האחרון של חודש אוגוסט. שיבוץ הילד בגן הילדים יהיה תמיד על בסיס מקום פנוי בגן.

 

טופס בקשה לרישום לגן לילד חריג בגיל - מתחת לגיל 3

 

פרטי הילד/ה

מין הילד/ה * שדה חובה

פרטי ההורים

התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל - לשנה"ל תשע"ז

מאשר בזאת כי ידוע לי שאישור הוועדה לשיבוץ בני לשנה זו, אינה פוטרת אותי מתשלום שכר לימוד לרשות עבורו, ואשא בעלות שכר הלימוד התואמת לזו של המשרד. * שדה חובה