על התמיכות

המועצה משתתפת בתמיכה לעמותות המגישות בקשה לועדת תמיכות לפי קריטריונים הנקבעים על ידה.

את הבקשות יש להגיש על גבי טופס לאביטל גפן, עד לתאריך המפורסם מדי שנה.

לפרטים: אביטל גפן gefenav@binyamin.org.il  

 

לתבחינים למתן תמיכות 2018 לחצו כאן

לנוהל פיקוח ובקרה בתחום התמיכות לחצו כאן

 

לצפייה בתמיכות שאושרו והורדת טפסים להגשת בקשה לחצו כאן