עדכון מועדים

מכרז פומבי מס' 92/2017

מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין – בהיקף כספי של עד 5 מש"ח בשנה

סיור חברות:  יתקיים ביום ראשון   29/10/17  בשעה 11:30סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

נקודת מפגש:  נפגשים במשרדו של מנהל אגף תפעול, מר יואב צונץ במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין, שבישוב פסגות.

מועד אחרון להגשה: לא יאוחר מתאריך 12/11/17  בשעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בתיבת המכרזים במועצה.

שאר תנאי המכרז ללא שינוי.

 

מועצה אזורית מטה בנימין (להלן: "המזמינה")  מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי  המועצה האזורית מטה בנימין – בהיקף כספי של עד 5 מש"ח  לשנה וכוללות בין היתר, אך לא רק, עבודות הכנה ופירוק, עבודות עפר, מצעים ותשתיות, ריצופים, אבני שפה, קירות תומכים, הסדרי בטיחות, התקני ביטחון, עבודות אספלט, הרחבת מיסעה, סלילה חדשה, עבודות ניקוז, מים וביוב, עבודות צנרת, גדרות ושערים וכד'.

 

מחיר מסמכים:                      2,000 ש"ח

 

סיווג קבלנים:                        קבלנים הרשומים עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969, ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי 200 מסוג ג'1 או 100 ג' 1 לכל היותר.
או קבלן אשר אינו בעל סיווג אך ביצע עבודות בהיקף של 500 אש"ח בכל שנה במהלך 3  שנים אחרונות.
תנאי זה  הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

סיור חברות:                           יתקיים ביום שני   16/10/17  בשעה 09:30 – סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

 

נקודת מפגש:                         נפגשים במשרדו של מנהל אגף תפעול, מר יואב צונץ במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין, שבישוב פסגות.

 

מועד אחרון להגשה:              לא יאוחר מתאריך 30/10/17  בשעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בתיבת המכרזים במועצה.

 

מען לפרטים:                         מועצה אזורית מטה בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין 90627

חזור לעמוד המכרזים