שינוי בתנאי סף

מכרז פומבי מס' 93/2017

 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין – בהיקף כספי של עד 15 מש"ח בשנה

המועצה קיבלה החלטה בדבר עדכון תנאי סף המתייחס לסיווג הנדרש מהמציע לביצוע עבודות של המכרז שבכותרת.

להלן השינוי:

סיווג קבלנים:

                                            קבלנים הרשומים עפ"י חוק רישום הקבלנים

                                           לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969

                                           ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי 200 או 100

                                           בהיקף כספי ג' 3 לפחות. 
   שאר תנאי המכרז ללא שינוי.

 

מועצה אזורית מטה בנימין (להלן: "המזמינה")  מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי  המועצה האזורית מטה בנימין – בהיקף כספי של עד 15 מש"ח לשנה וכוללות בין היתר, אך לא רק, עבודות הכנה ופירוק, עבודות עפר, מצעים ותשתיות, ריצופים, אבני שפה, קירות תומכים, הסדרי בטיחות, התקני ביטחון, עבודות אספלט, הרחבת מיסעה, סלילה חדשה, עבודות ניקוז, מים וביוב, עבודות צנרת, גדרות ושערים וכד'.

 

מחיר מסמכים:                      2,000 ש"ח

           

סיווג קבלנים:                        קבלנים הרשומים עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969, ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי 200 או 100 בהיקף כספי ג'2 לפחות.  

תנאי זה  הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

סיור חברות:                           יתקיים ביום שני   16/10/17  בשעה 10:00 – סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

 

נקודת מפגש:                         נפגשים במשרדו של מנהל אגף תפעול, מר יואב צונץ במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין, שבישוב פסגות.

 

מועד אחרון להגשה:              לא יאוחר מתאריך 30/10/17  בשעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בתיבת המכרזים במועצה.

 

מען לפרטים:                         מועצה אזורית מטה בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין 90627

חזור לעמוד המכרזים