שם הרשות:                           מועצה אזורית מטה בנימין

מס' מכרז:                              01/2018

מחיר מסמכים:                      1000 ש"ח

שם המכרז:                            עבודות בינוי ופיתוח 3 כיתות גנ"י ע"ג גנ"י קיימים מגרש 401 בישוב כוכב יעקב.

סיווג קבלנים:                        הרשומים עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969, ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי 100 מסוג ג'1 -  תנאי זה  הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

סיור חברות:                           יתקיים ביום ראשון    21/01/2018  בשעה 13:30 – סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

נקודת מפגש:                         נפגשים במגרש 401 בישוב כוכב יעקב (ליד גני הילדים).

שאלות הבהרה:                     לא יאוחר מיום 28/01/2018 בשעה 12:00
                                                למייל: danit1@binyamin.org.il

מועד אחרון להגשה:              לא יאוחר מתאריך 04/02/2018 עד השעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בתיבת המכרזים במועצה.

מען לפרטים:                         מועצה אזורית מטה בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין 90627

חזור לעמוד המכרזים