חוברת הזכויות לאזרחים ותיקים

אזרח ותיק נכבד,

מוגשת לך בהוקרה חוברת זו המאגדת את תמצית הזכויות, ההטבות והשירותים להם יתכן שאתה זכאי בתוקף היותך אזרח ותיק. המשרד לאזרחים ותיקים פועל לקידום מעמדם, זכויותיהם ואיכות חייהם של האזרחים הוותיקים בישראל. כ 150,000- פניות מתקבלות מדי שנה במוקד הפניות של המשרד לאזרחים ותיקים. מרבית הפניות הן לצורך בירור זכויות במגוון תחומי החיים של הוותיקים. כדי להקל על האזרח הוותיק ולאפשר לו לממש באופן המיטבי את הזכויות וההטבות המגיעות לו, פעל המשרד לאזרחים ותיקים לתיקון חוק האזרחים הוותיקים ולראשונה בישראל, הרשויות הציבוריות המעניקות זכויות לגיל השלישי, נדרשות עתה להעביר מידע על כך למשרד לאזרחים ותיקים כדי שניתן יהיהלהעביר לאזרחים הוותיקים מידע מרוכז.

לאחר שהמשרד עמל לאסוף את המידע מהרשויות הציבוריות, ריכוזו ועריכתו, אנו שמחים להגיש לך ולכל 800,000 האזרחים הוותיקים בישראל חוברת זו. אנו תקווה כי עיון יסודי בחוברת זו, יסייע לך באופן ממשי ויביא לשיפור באיכות החיים.

חוברת זו המובאת לפניכם היא בין המהדורות הראשונות המופקות על ידינו ויתכן כי ישנם עניינים הדורשים עדכון, הנכם מוזמנים לפנות בכל הערה ביחס לחוברת זו ל  8840*.

בברכת בריאות טובה ואיתנה,

סגנית השר לאזרחים ותיקים