פינת השי"ל - מתנה היא ברכה או סכנה?!

פינת הטיפים של שי"ל

מתנה – ברכה או סכנה?!

והפעם הפינה באדיבות עו"ד מיקי שינדלר, מנהל "יד ריבה – סיוע משפטי לקשיש", עמותה ארצית המעניקה סיוע משפטי לאוכלוסיה המבוגרת בהכרת זכויותיה ומימושן, ופועלת בשיתוף עם "יד שרה".

מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה. במסגרת הסיוע המשפטי המוענק ב"יד ריבה", מגיעים קשישים רבים אשר מסיבות שונות מעניקים מתנות לחברים או לבני משפחתם. לאחר תקופה מסוימת בשל קושי כלכלי או מסיבה אחרת, הם מעוניינים לקבל את המתנה חזרה ומקבל המתנה מסרב לכך. מה זכותם החוקית?

מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה. כאשר המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מטלטלין או זכויות. החוק המרכזי העוסק בנושא זה הוא חוק המתנה התשכ"ח 1968

במסגרת הסיוע המשפטי שמוענק ב"יד ריבה", מגיעים קשישים רבים אשר מסיבות שונות מעניקים מתנות לחברים או לבני משפחתם.

לאחר תקופה מסוימת בשל קושי כלכלי או מסיבה אחרת הם מעוניינים לקבל את המתנה חזרה ומקבל המתנה מסרב לכך. אותם פונים מעונינים לדעת מה זכותם.

אחת הפניות היותר שכיחות המגיעות אל "יד ריבה" היא של קשישים המעניקים את דירתם במתנה לילדיהם, בד"כ לאחר שהם עוברים להתגורר אצל אותו ילד. לאחר תקופה מסוימת הילדים מבקשים מההורה הקשיש שיעבור לבית אבות משום שאין ביכולתם לטפל בו או שההורה אינו מרגיש בנוח להמשיך להתגורר אצל ילדו ואז הקשיש מבקש לעבור חזרה לדירתו אך אז מתברר שהדירה כבר אינה שלו.

מה החוק קובע במקרים מעין אלו ומה עמדת החוק באופן כללי לענין מתן מתנות?

ראשית כל יש לעשות הבחנה בין מתנה שכבר נתנה בפועל דהיינו המתנה הוקנתה לבין התחייבות לתת מתנה דהיינו המתנה עדיין לא נתנה בפועל. חשוב לציין כי ההתחייבות לתת מתנה צריכה להיעשות בכתב.

במקרה שמדובר בהתחייבות לתת מתנה, סעיף 5 לחוק המתנה קובע שלושה מצבים חלופיים, בהם ניתן לחזור מהתחייבות למתנה -

• מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות

• מקבל המתנה התייחס באופן מחפיר כלפי נותן המתנה

• חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של נותן המתנה

במקרה שהמתנה נתנה בפועל למקבל המתנה קיים קושי רב יותר לקבל חזרה את המתנה ןבד"כ לא ניתן לבטל מתנה זו ולקבל את המתנה חזרה. יחד עם זאת חוק החוזים מונה עילות לביטול חוזה אשר יכולות לשמש הצדקה לביטול מתנה , למשל:

א. טעות - אין הכוונה טעות שולית אלא טעות מהותית שאפשר להניח שאילו נותן המתנה היה מודע לכך לא היה מעניק מתנה.

ב. תרמית או הטעייה - מי שנותן אינפורמציה מוטעת בכוונה להטעות את הצד השני

ג. כפייה - מי שנתן מתנה בשל כך שמקבל המתנה כפה עליו בכוח או איום לתת את מתנה.

ד. עושק - ניצול חולשתו או מצוקתו של הקשישים בכדי שייתן את המתנה.

ה. ביטול או פיצוי עקב הפרת הבטחה - למשל מבטיחים לאדם מבוגר שתמורת העברת רכושו לקרוביו ידאגו בעתיד לכל צרכיו אי קיום התחייבות כזו יש בו משום הפרה יסודית.

לעניין הדוגמא שהבאנו לגבי קשיש שהעביר את דירתו לבן משפחה ורוצה לחזור בו חשוב לדעת כי פעולת העברת הבעלות במקרקעין מסתיימת רק בעת רישום הבעלות על שם מקבל הזכות. לכן באם העסקה היא עסקת מקרקעין- והיא לא נרשמה, הרי לפנינו התחייבות לתת מתנה ולכן, יהיה ניתן לחזור, אם התקיימו אחת החלופות המצוינות בס' 5 לחוק המתנה שצוין לעיל.

חשוב לציין כי קשיש שאין לו ביטחון במצבו הכלכלי בעתיד ובשל כך חושש לתת מתנה, למשל דירה, לבן משפחה בעודו בחייו יכול לערוך צוואה וכך יבטיח מתן הרכוש לאותו בן משפחה ולא יצטרך לחשוש ממצב שבו יבקש את המתנה חזרה.