מבקרת המועצה

מבקרת המועצה

נאוה רוזנבלום, רו"ח

דוא"ל: navar@binyamin.org.il

טלפון: 02-9977267

נייד: 052-5666221

פקס: 1532-9977263

 

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין, ומהווה חלק ממערכת הבקרות והאיזונים של המבנה הדמוקרטי של השלטון בישראל.

תפקידה של הביקורת הציבורית להבטיח שהגוף השלטוני המבוקר פועל על פי הכללים שנקבעו לו כדין, ולדווח לציבור על כל חריגה מהם.

הביקורת אינה חלק ממערך הביצוע של הרשות אותה היא הוסמכה לבקר.

 

בלשון החוק, אלה תפקידי המבקר הפנימי ברשות מקומית:

  1. לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  2. לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר הרשות הם: ראש הרשות, חברי המועצה, עובדי הרשות, המועצה הדתית חבריה ועובדיה, וכן כל גוף שהרשות משתתפת במינוי הנהלתו, או שהיא משתתפת בתקציבו כדי עשירית ומעלה. כפועל יוצא מכך, ישובים ועמותות שהרשות תומכת בתקציבם, נתונים אף הםלביקורת המבקר הפנימי.

על מנת לאפשר למבקר הרשות לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת להמציא למבקר כל מסמך שידרוש, וכן לתת לו הסברים ומענה לשאלותיו. כמו כן, למבקר הרשות ישנה זכות גישה ישירהלכל המידע הממוחשב של הרשות המקומית.

עבודת הביקורת מתבצעת בכפוף לתוכנית עבודה שנתית. תוכנית העבודה נקבעת על פי שיקול דעת המבקר, תוך התחשבות בדרישת ראש הרשות והמלצות ועדת הביקורת והנהלת הרשות.

התוצר העיקרי של עבודת הביקורת הוא דוח ביקורת שנתי המוגש לראש הרשות, ועדת הביקורת ומליאת המועצה. דוח הביקורת מוגש רק לאחר שהתקבלו תגובות המבוקרים לכתוב בו. לאחר אישור הדוח במליאת המועצה, הוא מפורסם לציבור.