מהי ועדת קבלה אזורית?

רקע

 • בעקבות ריבוי תביעות משפטיות וריבוי החלטות ממ''י בנושא ועדות הקבלה היישוביות, ב – 2010 התקבל כחוק ''תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות'' – וקמו ועדות הקבלה האזוריות בראשות המועצה האזורית, בגליל ובנגב/
 • ב - 2015 הוגשה עתירה לבג''ץ, ממשפחה שהיתה מעוניינת לרכוש בית, בבניה של יזם הבונה ביישוב ברקן, במועצה האזורית שומרון
 • בחודש יוני 2015, בג''ץ החליט להחיל ביו''ש את כללי ''תיקון מספר 8 לפקודת האגודות השיתופיות'' המכונים גם ''חוק וועדות הקבלה'', הנהוגים בנגב ובגליל
 • המשמעות – ועדות קבלה אזוריות ביישובים קהילתיים ביו''ש

 

על מי חלה ההחלטה ביו''ש?

 • יישובים קהילתיים – כולל הרחבות קיבוצים ומושבים
 • יישובים בהם עד 400 בתי אב
 • יישובים בהם אגודה קהילתית
 • במועצות האזוריות ביו''ש – הר-חברון, גוש-עציון, מגילות, בנימין, בקעת-הירדן ושומרון

 

מה היה עד יוני 2015?

 • מ-1991, היו בתוקף נהלי החטיבה להתיישבות
 • יישובים קיבלו פטור מוועדה אזורית כשהגיעו ל – 60 בתי אב בבתי קבע
 • ועדות הקבלה היו ועדות הקליטה היישוביות
 • כל יישוב התנהל לפי דרכו
 • החטיבה להתיישבות הקצתה זכויות בקרקע על סמך החלטות היישובים

 

ומה באמת היה עד 2015?

 • הקצאת הקרקעות היתה דרך האגודות
 • היתה זהות מוחלטת בין האינטרסים של הפרט והאגודה
 • עם השינויים החברתיים – התרבו תביעות משפטיות  נגד רמ''י/המינהל, נגד החטיבה ונגד האגודות
 • בתי המשפט נדרשו להעדיף את רצון הפרט, ואת זכויות הקניין מול המבנה האירגוני

 

ומה עכשיו?

 • לא עוד....
 • החלטת בג''ץ משנה לחלוטין את ההתנהלות
 • החלטת בג''ץ מחייבת את כולנו: יישובים, מועצה, חטיבה להתיישבות
 • החלטת בג''ץ אינה חוק אלא נהלים על פי החוק החל בנגב ובגליל

 

מהי הועדה האזורית?

חמישה חברים:

1 יו''ר הועדה – נציג המועצה האזורית (שאינו 

                          גר ביישוב בו דנים)

2 שני נציגי היישוב

1 נציג התנועה המיישבת

1 נציג החטיבה להתיישבות

 

מה הקריטריונים לקבלה?

 • מעל גיל 18
 • (בהסתדרות הציונית - תושב קבע במדינת ישראל)
 • כוונת המועמד/ים לקבוע את מרכז החיים ביישוב
 • יכולת כלכלית לבנות את הבית בזמן המוקצב
 • התאמה לקהילה מצומצמת
 • התאמה ליישוב בעל אופי מסוים, שקיבל אישור על התקנון מרשם האגודות השיתופיות

 

מה התהליך?

 • הכרות עם היישוב – ועדת ההכרות יישובית: מפגשים, שאלונים, ראיונות, אירוח וכו'
 • הפניה למכון אבחון מורשה – ומשלוח האבחון לוועדה האזורית (לא ליישוב!)
 • זימון לוועדת הקבלה האזורית
 • הפניה לחתימת חוזי פיתוח וחוזים שונים אחרים
 • הפניה לחטיבה להתיישבות לחתימה על חוזה בר-רשות

 

הקשר בין הגורמים השונים

 • וועדת ההכרות היישובית – פוגשת את המועמדים  לשם הכרות הדדית, והמלצה לוועדה האזורית
 • וועדת ההכרות יוצרת קשר עם המכון המאבחן – לשם הצגת אופי היישוב וצרכיו
 • המכון המאבחן בודק התאמה ליישוב, שולח את המלצתו לוועדה האזורית (ולא ליישוב)
 • הוועדה האזורית היא הגוף המחליט אחרי התרשמות בראיון ובהתחשב בהמלצת היישוב והמלצת האיבחון, ומפנה את המועמדים לחתימת החוזים

 

סמכויות היישוב

 • ועדת ההכרות נסמכת על התקנון והחלטות הנהלת היישוב
 • וועדת ההכרות מייצגת את הקהילה הקולטת
 • היישוב אינו מוסמך עוד להמליץ על קבלת זכויות בקרקע
 • היישוב רשאי לערער על החלטת הוועדה האזורית

 

סמכות המכון המאבחן

 • המכון מאבחן התאמה אישיותית  וקהילתית ליישוב נתון
 • המכון ממליץ על סמך האיבחון
 • המלצת המכון אינה החלטה, ואינה הפניה לקבלת זכויות בקרקע
 • דחיית מועמד על-ידי הוועדה האזורית, חייבת להישען על חוות דעת מכון חיצוני

 

סמכות הוועדה האזורית

 • סמכות הוועדה האזורית נובעת מהחלטת הבג''ץ מיוני 2015
 • הוועדה האזורית פוגשת את המועמדים
 • הוועדה מראיינת ומתרשמת לגבי התאמת המועמדים, ביחס ליישוב הקיים ויכולותיו
 • הוועדה האזורית מחליטה לקבל או לדחות
 • הוועדה האזורית מפנה אל החטיבה להתיישבות

 

סמכות החטיבה להתיישבות

 • החטיבה מחזיקה בזכויות בקרקע, (שהוקצו לה מהמינהל האזרחי), לצרכים שונים: חקלאות, מסחר, תיירות וגם מגורים
 • החטיבה להתיישבות חברה בוועדת הקבלה האזורית
 • החטיבה מקצה זכויות בקרקע למגורים, למי שהתקבל על-ידי וועדת הקבלה האזורית, וחתם על חוזי הפיתוח והאגודה

 

סוגיות

* אז מה נשאר בסמכות היישוב?

 • לרצות לקלוט ולפעול לשם כך
 • לפגוש את כל המועמדים וליצור קשר טוב
 • לשמור על קשר עדכני עם המכון המאבחן
 • לדאוג לבניה מתמדת וגיוס הקהילה
 • להוביל ולפקח על התהליך כולו
 • לקלוט את 95% המועמדים המתקבלים

 

עוד שאלות

* ומה אם הוועדה האזורית מחליטה בניגוד להמלצת היישוב?

 • זה קורה...
 • אולם - בוועדה האזורית יושבים מי שמעוניינים בטובת היישוב
 • ישנן מעט דחיות - והן אינן מדד ההצלחה לפעילות וועדת ההכרות

 

אז מה היה לנו?

 • ועדת הכרות יישובית           
 • מכון אבחון
 • ועדת קבלה אזורית                                          
 • חוזי פיתוח ואגודה
 • חוזה בר-רשות
 • קבלת הנקלטים
 • בניית קהילה....