הליך הקבלה והקצאת/רישום הזכויות במגרשים למגורים

בעקבות החלטת בג"ץ 6666/14, מיום 9.6.2015, להלן הסבר על  שינוי בנהלי הקבלה לישוב בתחומי יהודה והשומרון, ולמתן זכויות במגרש.

 

בישוב בו יש כיום, יותר מ - 400 בתי אב לא תתקיים ועדת קבלה יישובית כלל. מומלץ להמשיך לקיים ועדת הכרות לצורך הכרות הדדית ותיאום ציפיות.

 

א.     בכל ישוב יהיה גורם מוסמך מטעם האגודה אשר יציג בפני המתיישבים החדשים את המגרשים המיועדים לאכלוס, את עלויות הפיתוח המושתות על המגרש (תשתיות ציבוריות) והעלויות הנוספות הנדרשות לתשלום, בכפוף לכל דין, ואת תנאי התשלום.

 

ב.      על מנת להפנות מועמדים לקבלת/רישום זכויות במגרש, בישוב בו יותר מ - 400 בתי אב, יש להעביר לחטיבת חוזים, בטחונות וקרקעות, ביחד עם הבקשה להקצאת/רישום הזכויות, אישור של הגורם המוסמך מטעם הישוב, כאמור לעיל, לפיו הוסדרה ההתקשרות עם המשפחה החדשה לצרכי מימון עלויות הפיתוח המושתות על המגרש והעלויות הנוספות הנדרשות, בכפוף לכל דין.

 

ג.      אישור, כאמור לעיל, יידרש גם במקרה של מכירת בית מגורים והעברת זכויות לרוכשים חדשים. 

 

ביישוב, כל עוד  אין בו עדיין 400 בתי אב יש לפעול לפי הנהלים הבאים:

א.     ועדת ההכרות, המייצגת את האגודה והישוב במפגש עם המועמדים, תמשיך לפגוש מועמדים, להכיר להם את הישוב, לערוך תיאום ציפיות ולבדוק את התאמתם לישוב, בהתאם לאמות המידה  הקבועות בסעיף 6ג לחוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס'8), התשע"א - 2011.

ב.      על וועדת ההכרות היישובית להפנות את כל המועמדים למגורים ביישוב למכון אבחון מקצועי לצורך חוות דעת מקצועית. התבססות על חוות דעת מקצועית הינה קריטית לנימוק במידה של ספק לגבי התאמת מועמדים.

ג.      לצד וועדת ההכרות היישובית קיימת  וועדת קבלה אזורית אשר בראשה נציג מטעם המועצה ולצדו,  שני (2) נציגי הישוב, נציג (1) התנועה המיישבת ונציג (1) החטיבה להתיישבות .

ד.      משפחות שמעונינות להמשיך בהליך הקליטה יועברו לראיון אצל ועדת הקבלה האזורית. על וועדת ההיכרות היישובית להגיש בכתב לוועדה המועצתית את הנימוקים לקבלה או לדחייה של המשפחה .

('טופס מועמדות למגורים'  מצורף באתר המועצה לשימוש המועמדים והוועדות היישוביות).

ה.     על החלטות ועדת הקבלה האזורית ניתן יהיה לערר בפני ועדת ערר אשר מינויה טרם נקבע.

ו.       ועדת הקבלה האזורית מתכנסת בימי רביעי בשעות הצהרים, אחת לשבועיים במשרדי המועצה/החטיבה להתיישבות.  במקרים של כמות פונים גדולה מאזור או ישוב נשקול קיומה של הועדה במקום קרוב יותר.