תנאים להקצאת מקום חניה לרכב נכה

לטופס להגשת בקשה לחניית נכה לחצו כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: 

ענת עמרם

טלפון: 02-9977112

נכה בעל "תג עגלה" 

התנאים לזכאות והמסמכים הנדרשים:

 • אישור מזכירות הישוב בו כתוב כי למבקש אין חניה פרטית.
 • העתק דו-צדדי של "תג עגלה" שהונפק על ידי משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי - על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עימו.

נכה בדרגת 60% בגפיים תחתונות, בן פחות מ-65, בעל "תג משולש"

 

התנאים לזכאות - המסמכים הנדרשים:

 • אישור מזכירות הישוב בו כתוב כי למבקש אין חניה פרטית.
 • העתק דו-צדדי של "תג משולש" שהונפק על ידי משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עימו.
 • העתק מהחלטת ועדת הניידות של משרד הבריאות, המעידה על 60% נכות לפחות בגפיים התחתונות.

 

נכה בדרגת 60% בגפיים תחתונות, בן למטה משנתיים או למעלה מ-65, בעל "תג משולש"

התנאים לזכאות - המסמכים הנדרשים:

 • אישור מזכירות הישוב בו כתוב כי למבקש אין חניה פרטית.
 • צילום "תג משולש" של משרד הרישוי - מצולם משני צדדים.
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עימו.
 • העתק מחוות דעתו של רופא מומחה, המעידה על קיומם של 60% נכות לפחות בגפיים התחתונות בהתבסס על סעיפי הליקוי של משרד הבריאות.

 

 

סייגים לזכאות

 • מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור החניה.
 • לא יוקצה מקום חניה לנכה המתגורר במבנים כגון אלו המשמשים לדיור מוגן.
 • לא יוקצה מקום חניה בסמוך למבנה שיש בו מקום חניה בבעלות או בחזקת הנכה.
 • תוקף הזכאות למקום חניה חופף לתוקף תג הנכה. עם פקיעת תוקפו של תג הנכה, יבוטל מקום החניה.
 • המועצה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח, כי הנכה אינו זכאי למקום חניה מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק אם הנכה אינו מתגורר בפועל בכתובת עליה הצהיר בטופס הבקשה.
 • המועצה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית המועצה להקצות מקום חניה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.