מי שזכאי למקום חניה לרכב מזכה אחד הינו מי שרכבו נושא תג נכה וכן הוא:

1.      עיוור

2.       נכה שהציג אישור של רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, המאשר בכתב אחת מאלה:

א.      שדרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

ב.      שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

ג.       זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

 

סייגים לזכאות

 

א.      מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור החניה.

ב.      לא יוקצה מקום חניה לנכה, במידה וקיימת חניה פרטית המתאימה לצרכיו כנכה.

ג.       המועצה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חניה, מכל סיבה שהיא.

ד.      המועצה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר קיומם של כללי הזכאות.

ה.     הטיפול בבקשה יחל לאחר השלמת כל המסמכים הדרושים.

ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון או באמצעות טופס להורדה.

הגשת בקשה לחניית נכה - טופס מקוון

פרטי המבקש (בעל תג נכה)

המסמכים הדרושים

יתכנו בקשות למסמכים נוספים

לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת עמרם מזכירת מחלקת פיקוח בטלפון: 02-9977112 או בכתובת anatam@binyamin.org.il

ניתן להוריד טופס ידני ולשלוח לכתובת anatam@binyamin.org.il או לפקס 02-9700645 - לחצו כאן 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: 

ענת עמרם

טלפון: 02-9977112