פניות למועצה                פניות ציבור

 


                 תלונות ציבור

 

 

תלונה על הרשות המקומית, מוסדותיה, עובדיה או נושאי משרה בה, בהתקיים התנאים:

1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה (באם מדובר באדם אחר יש לקבל את הסכמתו הכתובה להגשת התלונה)

2. מעשה נעשה בניגוד לחוק או בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.