על התמיכות

המועצה משתתפת בתמיכה לעמותות המגישות בקשה לועדת תמיכות לפי קריטריונים הנקבעים על ידה.

לפרטים: אביטל גפן gefenav@binyamin.org.il  

תבחינים למתן תמיכות 2019

לצפייה בתמיכות שאושרו והורדת טפסים להגשת בקשה לחצו כאן