טופס הערכת סייעת - טופס מקוון

כנהוג וכנדרש במקומות עבודה רבים, לרבות רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, נבקשך למלא טופס חוות דעת על הסייעת.

בטופס זה פירטנו ככל האפשר את הנדרש בכל סעיף, על מנת לסייע בידך להעריך את עבודת הסייעת באופן המתאים ביותר. 

במידה ובכל זאת מתעוררת שאלה, ניתן לפנות אלי.

בכדי לקבל תוצאה יעילה ככל האפשר, יש לבדוק גם הגננת המשלימה את תפקוד הסייעת. יש למלא את הטופס בשיתוף עם הסייעת, ובכך להגיע למצב של שיח והבנה מצד הגננת והסייעת.

יש למלא טופס עבור כל סייעת, כולל סייעות ותיקות וסייעות מחליפות.

שימו לב - יש להודיע לעובדת על גורמי ההערכה, ולהסביר לה את ההערכה, הנימוקים וההמלצות על דרכים לשיפור רמתה המקצועית.

אבקש להכיר בחשיבות מילוי הטופס ולהחזירו לא יאוחר מתאריך 28 לפברואר.

להלן מובאים פרוט והסברים לתיאור כישורי העובדת ולהתנהגות העובדת, לחלק מהסעיפים המופיעים בשאלון.

הסברים אלו יוכלו לסייע לך לקבוע את רמת העובדת בכל אחד מהם.

ידיעות
הביאי בחשבון התמצאותה בידיעות הדרושות למילוי תפקידיה ואת ידיעותיה בשטחים העשויים לעזור לה בעבודתה. במידה שהתפקיד מחייב, התחשבי בידיעותיה בהוראות, בסדרי עבודה, בחומר הנלמד בגן, במשחקים הדידקטיים ועוד.

עצמאות ויוזמה
הביאי בחשבון את דרך פעילותה: האם היא מחפשת דרכים לקידום המשימות המוטלות עליה או היא מחכה להוראות מן הממונים? האם היא מסוגלת לבצע את עבודתה עפ'י הנחיות כלליות בלבד או זקוקה להוראות מפורטות? האם היא מנסה להתגבר בעצמה על קשיים בהם היא נתקלת אגב עבודתה או היא נזקקת לעזרת הממונים לעיתים קרובות?

כושר ביצוע- הספק
הביאי בחשבון את כמות החומר בו היא מספיקה לטפל במשך יום עבודתה.

כושר ביצוע-איכות
הביאי בחשבון את מידת הצלחתה לטפל בחומר ובמידת איכות ביצוע עבודתה.

שיתוף ומעורבות בעבודה
הביאי בחשבון את מידת העניין של העובדת בתפקידה. את הרגשת השותפות שלה במשימות המוטלות עליה, את אחריותה, מסירותה וחריצותה. את נכונותה למאמץ במקרים של לחץ, את מידת הרצון בה היא מבצעת את המוטל עליה ואת נכונותה לעזור במשימות נוספות של הגן.

שיתוף פעולה עם חברים לעבודה
הביאי בחשבון את מידת שיתוף הפעולה עם צוות העבודה בגן. את כושרה למצוא שפה משותפת ולהשיג שיתוף פעולה מצידם, את יכולתה להשתלב בעבודה בצוות, את כושרה לקיים יחסים תקינים עם חברי הצוות ולרכוש את אהדתם.

משמעת העבודה
הביאי בחשבון את מידת היענותה להוראות הגננת והפיקוח. את הקפדתה על דיוק בהופעה לעבודה ועל נוכחות במשך כל שעות העבודה.

סדר בעבודה
הביאי בחשבון את הסדר בעבודתה, את דרך טיפולה בכלים, במכשירים ובחומרים בהם היא משתמשת.

יחס עם הורים
הביאי בחשבון את יכולתה של העובדת שלא למסור מידע אודות הילדים, גם אם ההורים או חברים לוחצים.

יכולת פתרון בעיות
הביאי בחשבון את כושרה למצוא דרכים לפתרון בעיות הנתונות להחלטתה

פרטים אישיים

רמת התאמת העובדת ושביעות רצון ממנה

אנא צייני את מידת שביעות הרצון מהעובדת בתחומים הבאים

אחריות * שדה חובה
ידיעות * שדה חובה
יחס לילדים * שדה חובה
עצמאות ויוזמה * שדה חובה
כושר ביצוע - הספק * שדה חובה
כושר ביצוע - איכות * שדה חובה
שיתוף ומעורבות בעבודה * שדה חובה
שיתוף פעולה עם חברי הצוות * שדה חובה
משמעת בעבודה * שדה חובה
יכולת פתרון בעיות * שדה חובה
יחסים עם הורים * שדה חובה
העברת מידע להורים / גורמים מחוץ לגן * שדה חובה
סדר בגן * שדה חובה
ניקיון הגן * שדה חובה
העדרויות * שדה חובה
עיסוק בטלפון * שדה חובה

סיכום והמלצות

חווי בקצרה את דעתך על העובדת, במיוחד בנושאים שלא באו לידי ביטוי בגורמי ההערכה כגון: ידיעות כלליות, רמתה המקצועית, אופייה ואישיותה, כושרה מבחינה בריאותית למלא את תפקידה, הופעתה ועוד.
כתבי המלצותיך בקשר לטיפול בעובדת בעתיד, המלצות להשתלמות, המלצות לסיום עבודה וכו'. כתבי המלצות מפורטות ונמקי אותן.
Browser not supported