טופס בקשה להנחה בארנונה עבור משרת מילואים פעיל

החל מתאריך 01/01/2019 ובהתאם לאישור מליאת המוצאה ולתקנה 3 ו' לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), ניתן לתת הנחה מארנונה בשיעור של 5% עד 100 מטר מגודל הנכס, לחיילי מילואים כהגדרתם בחוק שירות המילואים, התשס"ח 2008.

תנאים מצטברים לקבלת ההנחה:

  1. על המבקש/ת להיות המחזיק בנכס (שוכר או בעל בית).
  2. על המבקש/ת להיות חייל/ת מילואים המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל או באישור תקף אחר שנתן לו הצבא על כך שהוא משרת מילואים פעיל. על האישור להיות תקף לשנה.
  3. כתובתו של המבקש בתעודת הזהות הינה במועצה אזורית מטה בנימין.

הנחה תינתן רטרואקטיבית מחודש ינואר.
זמן טיפול בבקשה הינו 30 ימים קלנדריים.

דוגמא לתעודה: (מסמכים אחרים לא יתקבלו)

טופס מקוון - בקשה להנחה בארנונה עבור משרת מילואים פעיל (5% עבור 100 מ"ר)

על התעודה/ אישור להיות בתוקף לשנת המס לגביה מבוקשת ההנחה