מכרזי החברה הכלכלית

 

מכרז פומבי מס' 15/19 למתן שירותי אדריכלות