מי זכאי להנחה מארנונה?

האם אני זכאי להנחה מארנונה?

מועצה אזורית מטה בנימין, כשאר הרשויות והמועצות בארץ, מעניקה הנחות מארנונה בהתאם לחוקי המדינה ולתקנות משרד הפנים. במסגרת זו, אין המועצה, לדוגמה, רשאית להעניק הנחה לבית עסק (גם אם נקלע להפסדים כבדים) או לסייע לסטודנטים במתן הנחה מארנונה על בסיס הכנסותיהם כשהסיבה להנחה היא רק משום היותם סטודנטים.

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.  הבקשה תידון לגבי שנת המס הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל  ההנחה אשר ניתנה לו.

להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב למועצה הינו עבירה על החוק. המועצה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות.


מהם הקריטריונים להגשת בקשה על בסיס חוק?

 להגשת בקשה להנחות חוק >>

הנחות חוק מתעדכנות כל שנה עפ"י רישומים מהמשרדים השונים המתקבלים אצלנו. מי שאינו מעודכן כזכאי ברשימה, עליו להגיש בקשה באופן אישי. או מי שזכאי להנחה באמצע שנה, ישלח אישור על כך.

להלן הקריטריונים להגשת בקשה על בסיס חוק:

קריטריון

ההנחה

קשישים מקבלי קצבת זקנה עם השלמת הכנסה

פטור על 100 מ"ר ראשונים

קשישים (אזרח ותיק) מקבלי קצבת זקנה

25% עד 100 מ"ר

סיעוד – מקבלי קצבת סיעוד מביטוח לאומי

70%

נכים מעל 75% אי כושר שמקבלים קצבה מביטוח לאומי

  80% )עד 180 מ"ר(

נכים עם נכות רפואית של 90% ומעלה (שאינם מקבלים קצבה מביטוח לאומי)

  40% )החל משנת 2016 עד 180 מ"ר(

הורים לילדים נכים המקבלים גמלת ילד נכה

33% על 100 מ"ר ראשונים

נכי צה"ל, רדיפות הנאצים, אסירי ציון לפי אישור מתאים

66% על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות 66% על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות

חיילים בסדיר, שירות לאומי, שירות אזרחי

פטור על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות פטור על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות

הנחת משרת מילואים פעיל – החל מינואר 2019

5%) עבור 100 מ"ר (יש לשלוח תעודת משרת מילואים פעיל)

עולה חדש כמשמעו בהוראות הנהוגות בישראל פטור לשנה מתוך שנתיים מאז שעלה ארצה

  90% על 100 מ"ר ראשונים

נפגעי איבה משפחות שכולות ונפגעי איבה כולל ילדים (פצועים) עד גיל 18

  66% על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות 66% על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות

עיוורים

90%

נכס ריק עד 6 חודשים

פטור

 

מהם הקריטריונים לבקשת הנחה על בסיס מבחן הכנסה?

בהתאם לטבלת רמת הכנסה לנפש ובצירוף המסמכים הנדרשים

 להגשת בקשה מקוונת להנחה מארנונה על בסיס הכנסה >>

דגשים נוספים

 • ההנחה ניתנת למחזיק בנכס.
 • הנחה מארנונה ניתנת לאותה שנת מס בלבד ותוקפה פג ב- 31 לדצמבר של  אותה שנה.
 •  לא ניתן לקבל הנחה מארנונה ן/או להגיש בקשה להנחה מארנונה לשנים קודמות.
 • ההנחה תינתן לתקופה של עד 4 חודשים בדיעבד. לדוגמה, תושב אשר הגיש בקשה ב- 1/6/22, יהיה זכאי להנחה (במידה ויימצא זכאי) החל מ- 1/2/22 עד לסוף השנה.
 • במידה ותושב נדרש להשלים מסמכים לבקשה שהגיש ולא השלים את מלוא המסמכים תוך 60 יום, בקשתו להנחה מארנונה תישלל ויהיה עליו להגיש בקשה חדשה. במקרה כזה, מניין הימים להנחה בדיעבד ייספרו ממועד הבקשה החדשה.
 • הנחה מארנונה מותנית בהסדר חובות פיגורים למועצה ככל שקיימים כאלה וההנחה לא תינתן בפועל (גם אם אושרה) עד להסדרת החובות כאמור.
 • חייב מארנונה הזכאי לקבל הנחה ע"פ יותר מהוראה אחת, יקבל את ההנחה הגדולה יותר, אך לא יהיה זכאי לקבל הנחה ע"פ יותר מסעיף אחד.
 • החל משנת 2020, ניתן להגיש בקשה להנחה מארנונה באופן דיגיטלי באתר המועצה בקלות ובזריזות ולקבל מספר פנייה בה ניתן יהיה לעקוב אחר סטאטוס הבקשה
 • להגשת בקשה מקוונות לחצו כאן ובחרו את סוג הבקשה המתאים.
 • מומלץ ורצוי להגיש את הבקשה באופן דיגיטלי. למי שאין באפשרותו להגיש בקשה דיגיטלית, ניתן להגיש בקשה על גבי טופס. חובה לצרף את כל המסמכים הדרושים (כמפורט להלן)  
 • תשובה תינתן לאחר 60 יום מיום קבלת הבקשה במועצה. לבקשות שיגיעו עד תאריך 301.11.23 (לרבות תשובה לפיה יש להשלים מסמכים לצורך בחינת הזכאות).


הגשתי בקשה להנחה מארנונה, איך ניתן לבדוק מה הסטטוס שלה?

לצפייה בסטטוס הפנייה, לצפייה במסמכים שלך ועוד- היכנס לאזור האישי. 

 כניסה לאזור האישי >>