המסמכים שיש לצרף לטופס בקשת ההנחה על בסיס הכנסות הינם: 

 • תדפיסי בנק מלאים מכל חשבונות הבנק לחודשים אוקטובר – נובמבר – דצמבר שנה קודמת להגשת הבקשה.
 • שכירים – תלושי שכר של כל הדיירים בבית מעל גיל 18 של כל שנת  2022 או של שלושת החודשים אוקטובר / נובמבר / דצמבר 2022 + אישור תקופת עבודה מביטוח לאומי.
 • עצמאים – שומה שנתית אחרונה
 • אברכים – אישור לימודים עדכני מקורי + גובה מלגה + שעות לימוד + אישור תקופות עבודה מביטוח לאומי
 • סטודנטים – אישור עדכני + תכנית לימודים + אישור תקופות עבודה מביטוח לאומי
 • גרוש/ה – הסכם מזונות חתום ע"י בית משפט / קצבת מזונות מביטוח לאומי
 • תושב חדש – אישור העדר הנחה ממקום המגורים הקודם + צילום ספח תעודת זהות לאחר עדכון הכתובת
 • עולה חדש – צילום תעודת עולה + אישור העדר הנחה ממקום המגורים הקודם
 • שוכרים – חוזה שכירות בתוקף לשנה
 • הורים שאינם עובדים – אישור תקופות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי + אישור גמלת הבטחת הכנסה
 • אזרח ותיק – אישור קבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
 • חיילים בסדיר – תעודת חוגר בתוקף. במידה וחדשים במועצה-  אישור העדר הנחה ממקום המגורים הקודם + עדכון כתובת
 • שרות אזרחי – אישור על תקופת שירות מרשות השירות הלאומי-אזרחי. במידה וחדשים במועצה-  אישור העדר הנחה ממקום המגורים הקודם + עדכון כתובת
 • שרות לאומי – אישור על תקופת שירות מטעם האגודה. במידה וחדשים במועצה- אישור העדר הנחה ממקום המגורים הקודם + עדכון כתובת
 • מקבלי קצבאות ביטוח לאומי / איבה / נכות אי כושר / נכות רפואית – אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה, כולל אחוזי נכות, סכום הקצבה ותקופת זכאות.

בקשות להנחה ע"ב הכנסות ניתן להגיש באתר המועצה או לחילופין להגיש בקשה ידנית מלאה בתיבה המונחת בכניסה לבניין המועצה.