בניית ישובי המועצה נמשכת, והבניה למגורים אף צוברת תאוצה.

בניה כרוכה בעלות כספית לא מבוטלת וחשוב כי תתבצע בהליך נכון בהיבט החוקי כמו גם הביצועי. כדי לסייע בהבנת הליך מתן ההיתרים מופץ הסבר זה לבונים.

אין להתחיל בניה מכל סוג שהוא ללא קבלת היתר בנייה כדין. כל מבנה לרבות תוספת חדר, פרגולה, מדרגות, מחסנים וחניות מקורות מחייב היתר בניה. בניה ללא היתר הינה עבירה פלילית.

ההיתר ניתן ע"פ חוק ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה במועצה האזורית מטה בנימין.

הועדה לתכנון ובניה דנה בכל בקשה להיתר על פי המלצות מהנדס המועצה. המלצות אלה ניתנות אחרי בדיקת הבקשה להיתר בניה. הבקשה להיתר (גרמושקה, הרמוניקה, אקורדיון) הינה מסמך טכני ומשפטי ערוך ע"י מורשה להיתר. מורשה להיתר הינו ע"פ חוק התכנון והבניה, אדריכל/הנדסאי אדריכלות או מהנדס/הנדסאי  בנין הרשומים בפנקס המהנדסים. (חשוב לבדוק סעיף זה לפני חתימה על חוזה/הסכם עבודה).

מידע מלא על אופן הגשת הבקשה ועריכתה נמסר במחלקת הרישוי במועצה באמצעות פניה מסודרת בימי קבלת קהל. חשוב לקבל מידע זה טרם התכנון והבניה מאחר ואישור הבקשה מותנה בהוראות התכנית והתקנון החלים בישוב, והשונים ממקום  למקום.

 

בבקשה להיתר נבדקים הסעיפים הבאים:

  1. נתונים טכניים – תכניות, חזיתות וחתכי המבנה.
  2. נתוני מיקום – תכניות מדידה, תכניות העמדת המבנה ע"פ תכניות בנין עיר (תב"ע)
  3. חישובי שטחים ע"פ נתוני התב"ע.
  4. פרטי וחתימת הנוגעים לתכנון ולבניה – מבקשי הבקשה, עורך הבקשה, מהנדס הבנין, בעלי הקרקע, האחראים על התכנון, הביצוע, הפיקוח ועוד...
  5. מסמכים נוספים – חישובי חוזק למבנה (חישובים סטטיים), הצהרת מהנדס, חוזים לבדיקות מעבדה ובטון, ועוד...
  6.  אישורים נוספים – אישור הג"א, אישור ועד הישוב, חתימות שכנים ועוד...

 

לאחר השלמת סעיפים אלה ובדיקתם ניתן לקבל את היתר הבניה המיוחל. ההיתר ניתן ע"י יו"ר ומהנדס המועצה, תוקפו שנה והוא האישור לתחילת בניה.

 

בהצלחה לבונים

ממחלקת הנדסה.