1.    המועצה האזורית מטה בנימין (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז פומבי 29/2019 "הסעת תלמידים - מועצה האזורית מטה בנימין" בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל, ובחוזה, על נספחיו, בפרט.
2.    את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש במחלקת המכרזים של המועצה בתאום טלפוני מראש בין השעות 09:00 – 15:00 תמורת תשלום בסך של 500 (חמש מאות שקלים) ₪ אשר לא יוחזר לרוכש, וישולם  לפקודת מועצה אזורית מטה בנימין.
3.    את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בין התאריכים   17/07/2019 – 14/07/2019 בלבד.
4.    מפגש מציעים יתקיים ביום רביעי  10/07/2019 בשעה 13:00  בחדר ישיבות בבניין המועצה בישוב נעלה . ההשתתפות במפגש מציעים הינה חובה, ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז. 
5.    שאלות הבהרה יש לשלוח למייל : danit1@binyamin.org.il  עד ליום 17/07/2019 בשעה 12:00. לא תתקבלנה שאלות אחרי מועד זה!
6.    את ההצעה וכל מסמכי המכרז, כשהם מושלמים וחתומים ע"י מגיש ההצעה לפי כל ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יש להכניס במסירה אישית לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 24/07/2019  בשעה 12:00  אין לשלוח את ההצעות בדואר.
         לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר המועד האמור. 
7.    אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

 

חזור לעמוד המכרזים