מועצה אזורית מטה בנימין מזמינה בזאת לקבל הצעות בדבר אספקת מוצרי מזון , חומרי ניקוי וחד פעמיים למעונות יום ברחבי המועצה.

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של  500  ₪ אשר לא יוחזרו – רכישה תתאפשר החל מיום 17/07/19.
  2. על כל מציע לעמוד בדרישות הבאות, המהוות  תנאי הסף להשתתפות  במכרז:

א)   על כל המוצרים נשוא הצעת המציע להיות, נכון ליום הגשת ההצעה, בעלי תעודת כשרות המוכרת על ידי הרבנות הראשית, בכפוף למפורט במפרט המוצרים המצורף למסמכי המכרז.

ב)     על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל ניסיון דומה של 3 שנים לפחות בשיווק ובאספקת המוצרים נשוא הצעתו (כולם או חלקם)

ג)     על המציע לצרף לא פחות משתי המלצות מגופים ציבוריים או פרטיים על פיהם ביצע עבודות ובהיקף דומה בשנתיים האחרונות, ההמלצות תכלולנה אישור בדבר טיב העבודה, עמידה בלוחות זמנים, טריות המזון, ואיכות המוצרים וכן אישור כי הספק ביצע השירות נשוא המכרז.

ד)   על כל מציע להיות  במועד הגשת הצעתו בעל מחזור מכירות שנתי מאספקת המוצרים נשוא המפרט, במהלך השנתיים הקלנדאריות הרצופות שקדמו להגשת ההצעה ושתחילתן בינואר 2017 (24 חודשים רצופים), בהיקף כספי שנתי שלא יפחת 1,000,000  ₪ , להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור רו״ח.

ה)     על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצורף במסמכי המכרז על סך של 30,000 ש"ח או לחילופין המחאה בנקאית על הסכום האמור. הערבות תהיה בתוקף למשך 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות (עד 01/11/19). במידה והמציע לא יחתום על הסכם תוך 10 ימים לאחר שהודיעו לו על זכייתו במכרז, כי אז תעמוד לרשות המועצה הזכות לחלוט את הערבות.

  1. מפגש החברות יתקיים ביום רביעי , בתאריך 17/07/19 , בשעה 10:00 – נפגשים במשרדי המועצה בפסגות, חדר ישיבות (בניין פר"ח)– מפגש החברות הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
  2. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: לא יאוחר מיום 29/07/2019 בשעה 12:00 למייל danit1@binyamin.org.il
  3. מועד אחרון להגשה: לא יאוחר מתאריך 01/08/2019 בשעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בתיבת המכרזים במועצה.
  4. מען לפרטים: מועצה אזורית מטה בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין 9062700.
חזור לעמוד המכרזים