המועצה האזורית מטה בנימין (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת ארוחות צהריים לצהרוני ניצנים הפועלים בישובי המועצה האזורית מטה בנימין בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל, ובחוזה המצורף, על נספחיו, בפרט.

1.        את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש במחלקת המכרזים של המועצה בתאום טלפוני מראש בין השעות 09:00 – 15:00 (למעט ימי ו'),  תמורת תשלום בסך של 1,000 ₪ אשר לא יוחזר לרוכש, וישולם  לפקודת מועצה אזורית מטה בנימין. (רכישה תתאפשר החל מיום 17/07/19)

           כמו כן, ניתן לעיין במסמכים בתאום מראש. (מח' מכרזים 02-9977132 או צוריאל 0546260322)

2.        כל רוכש ימסור במעמד רכישת המסמכים את שם המשתתף, כתובת מלאה, מספר טלפון ופקס, כתובת דוא"ל, איש הקשר למכרז ותפקידו.

3.        על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית לטובת המועצה בסכום של 50,000₪ שתהא בתוקף עד ליום 01/11/2019

4.        שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל : zuriel@binyamin.org.il  עד ליום 29/07/2019 בשעה 12:00.

5.        את ההצעה וכל מסמכי המכרז, כשהם מושלמים וחתומים ע"י מגיש ההצעה לפי כל ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יש להכניס במסירה אישית לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה בישוב פסגות לא יאוחר מיום 01/08/2019  בשעה 12:00  אין לשלוח את ההצעות בדואר.

         לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר המועד האמור.

6.        אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

חזור לעמוד המכרזים