דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 10/2021 מכרז מסגרת שיפוץ ותחזוקה של מגרשי ספורט ברחבי המועצה

מועצה אזורית מטה בנימין מזמינה בזאת הצעות למכרז 10/2021 למכרז מסגרת לעבודות שיפוץ ותחזוקה של מגרשי ספורט ברחבי המועצה.

  1. מהות העבודה
    1.   טיפול, שיפוץ והחלפת אלמנטים במגרשי הספורט המותאמים לתקן  5515, על פי הנחיות מהממונה על תחום מגרשי הספורט במועצה אשר נדרשים מפעם לפעם בכל תקופת החוזה.
    2. טיפול בקריאות חירום להסרת מפגעים במגרשי הספורט ברחבי המועצה.
  2. תנאי סף להשתתפות במכרז

2.1       המציע רכש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 500 ₪ אשר לא יוחזרו. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר המועצה האזורית מטה בנימין החל מיום 07/04/2021.

  1. על המציע להיות בעל ניסיון בלפחות 3 פרויקטים, שסיים את ביצועם  בתוך 2 השנים האחרונות לפני מועד פרסום המכרז, שיפוץ והחלפת אלמנטים במגרשי הספורט ובהיקף מצטבר שלא יפחת מ- 200,000 ₪ בתוספת מע"מ, כאשר כל פרוייקט היה בהיקף של לא פחות מ-20,000 ₪ בתוספת מע"מ.

להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו פירוט של לפחות 3 פרויקטים וביחס לכל אחד מהם יש לפרט בהתאם לפרטים הבאים:
1. מועד ביצוע הפרויקט. 2. מזמין העבודה (כולל פרטי איש קשר, שם טלפון ותפקיד) 3.היקף העבודה על פי חשבון סופי.  4. פירוט העבודה שבוצעה.

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 20,000 ₪ בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז. תוקף הערבות יהיה עד תאריך 21/07/2021. במידה ותדרוש המועצה מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז מתחייב המציע מיד עם קבלת דרישת המועצה להאריך בהתאמה את תוקף הערבות הבנקאית.

 תנאי זה הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

  1. מפגש מציעים: על המציע להשתתף במפגש המציעים אשר יתקיים ביום רביעי  07/04/2021 בשעה 11:00 – מפגש המציעים יתקיים במשרדי המועצה האזורית באזור התעשייה שער בנימין.  השתתפות במפגש החברות הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
  2. מועד אחרון להגשה: לא יאוחר מיום רביעי  21/04/2021 בשעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בתיבת המכרזים במועצה, אצל הגב' דנית יזדי.