ועדות המליאה

וועדת הנהלה (כולל וועדת כספים)

מאפייני וועדת הנהלה (כולל וועדת כספים)
יו"ר הוועדה יו"ר הועדה
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
תפקידה בלשון החוק לנהל את ענייני המועצה.לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן.להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין.למלא כל תפקיד אחר שתטיל עליה המועצה, בלבד שלא תהא לה הסמכות להטיל ארנונות, אגרות, היטלים או תשלומיםאחרים, ללוות כספים להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים במשכורת.במשכורת.
הרכב הוועדה יו"ר המועצה הוא יו"ר הועדה.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת הנהלה (כולל וועדת כספים)

ועדת כספים

מאפייני ועדת כספים
יו"ר הוועדה יו"ר הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת כספים

הנהלת המתנ"ס

מאפייני הנהלת המתנ"ס
יו"ר הוועדה יו"ר הועדה
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת הנהלת המתנ"ס

וועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)

מאפייני וועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)

ועדת בטחון

מאפייני ועדת בטחון
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת בטחון

ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)

מאפייני ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
תפקידה בלשון החוק ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור.
הרכב הוועדה 3 חברים:1 חבר מליאה1 נציג ציבור1 בני משפחה שכולה.כל הנ"ל תושבי המועצה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)

וועדת חינוך

מאפייני וועדת חינוך
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת חינוך

וועדת הנחות ארנונה

מאפייני וועדת הנחות ארנונה
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
תפקידה בלשון החוק למתן הנחות לנזקק (פרק ד' לתקנות), לבנין ריק ולתעשייה (פרק ה') ולעסקים (פרק ה1).
הרכב הוועדה 5 לפי פירוט:מנהל מחלקת רווחהשני חברי מועצה – לפחות אחד אינו חבר הנהלה.יועץ משפטי+גזבר+יו"ר = מניין חוקי.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת הנחות ארנונה

וועדה לתכנון ובנייה

מאפייני וועדה לתכנון ובנייה
יו"ר הוועדה יו"ר הועדה
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה כל חברי מליאת המועצה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדה לתכנון ובנייה

וועדת משנה להתנגדויות

מאפייני וועדת משנה להתנגדויות
יו"ר הוועדה יו"ר הועדה
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה כל חברי מליאת המועצה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת משנה להתנגדויות

וועדת תיירות

מאפייני וועדת תיירות
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת תיירות

וועדת מכרזים

מאפייני וועדת מכרזים
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
תפקידה בלשון החוק לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו.
הרכב הוועדה בנוכחות גזבר או נציגו.יו"ר המועצה אינו יכול להיות חבר בוועדה.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת מכרזים

ועדת ביקורת

מאפייני ועדת ביקורת
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
תפקידה בלשון החוק 1. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.2. לבדוק את חשבונות המועצה.3.לבדוק אם תוקנו הליקויים שהופיעו בדוחות.
הרכב הוועדה שלושה חברי מליאה תחת הגבלות אישיות.חברי הועדה לא יכולים לכהן בועדת הנהלה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת ביקורת

ועדת איכות הסביבה

מאפייני ועדת איכות הסביבה
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה
תפקידה בלשון החוק ליזום ולתכנן פעולות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה.
הרכב הוועדה 7 לפי פירוט:4 חברי מועצה.עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה במועצה. 2 נציגי ציבור תושבי המועצה.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת איכות הסביבה

ועדת משנה לתמיכות

מאפייני ועדת משנה לתמיכות
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת משנה לתמיכות

ועדת מילגות

מאפייני ועדת מילגות
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת מילגות

ועדת תעסוקה

מאפייני ועדת תעסוקה
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת תעסוקה