פניה לקבלת מידע (RFI) בנושא הקמה והפעלה של מרכז רפואי רב תחומי במועצה האזורית מטה בנימין

תאריך: 27/03/2018

המועצה האזורית מטה בנימין (להלן- המועצה) מעוניינת לבחון אפשרות להתקשר עם גופים שונים/שותפויות/חברות/עמותות (להלן-המציע) לביצוע עסקה להקמה והפעלה של מרכז רפואי רב תחומי בתחום המועצה לרבות מתקנים נלווים ושטחי מסחר (להלן- הפרויקט/המרכז הרפואי)  וכן את המתכונת ו/או המודלים השונים לביצוע האמור (להלן-המענה).

 

מטרת ההליך היא לקבל ממציעים המעוניינים לתת מענה לבקשה, ובעתיד להציע הצעה להקים את הפרויקט, במסגרת הליך פומבי שיפורסם, ככל שיפורסם - מידע ורעיונות ביחס למודל ההתקשרות, להקמה ולהפעלה של המרכז הרפואי.

 

במסמכי הפניה המלאים ניתן לעיין ללא תשלום בקישור כאן או במשרדי המועצה ביישוב פסגות אצל עו"ד דנית יזדי, מנהלת מחלקת מכרזים (להלן-משרדי המועצה).

 

את המענה לבקשה יש להגיש ידנית עד ליום 1.5.18 בשעה 12:00 במשרדי המועצה כהגדרתם לעיל.

 

שאלות הבהרה ניתן להפנות לעו"ד דנית יזדי באמצעות דוא"ל  danit1@binyamin.org.il ולוודא הגעתו בטל' 02-9977132 וזאת לא יאוחר מיום 16.4.18 בשעה 12:00. המועצה אינה מתחייבת להשיב על שאלות שיופנו אליה.  מענה המועצה או שינויים שיבוצעו במסגרת הפניה יופיעו באתר האינטרנט של המועצה. באחריות המשתתפים לעקוב אחר פרסומי המועצה בקשר עם הפניה ולא תישמע כל טענה ממשתתף שפספס פרסום כאמור.