טופס פנייה למחלקת תכנון

טופס פנייה למחלקת תכנון
פרטים כלליים:
מבקש:
פרטי הבקשה:
קבצים:
זמנית את הקבצים יש לשלוח לכתבות דוא"ל הבאה tichnun@binyamin.org.il בקשה שלא צורפו בעבורה המסמכים הנדרשים לא תטופל.