טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס להורדה טופס מקוון
אישור יציבות מבנה
בקשה לעיון בתיק רישוי בנייה
הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה
תדריך להגשת בקשה להיתר בנייה
הנחיות לתכנון תאורת LED
הסכמת שכנים לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה
הנחיות לפרויקט תאורה - משרד החינוך
בקשה לפטור מהחובה להתקין ממד
הנחיות תאורה - משרד העבודה
הצהרת מתכנן השלד
כתב התחייבות ושחרור מאחריות - שימוש בפנסי LED
פטור מהגא
טופס הצהרת מהנדס
חוברת הנחיות לפרויקט תאורה
תאורה במקומות העבודה - בטיחות וגיהות