טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס מקוון טופס להורדה
אישור יציבות מבנה
בקשה לעיון בתיק רישוי בנייה
הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה
תדריך להגשת בקשה להיתר בנייה
הנחיות לתכנון תאורת LED
הנחיות לפרויקט תאורה - משרד החינוך
בקשה לפטור מהחובה להתקין ממד
הנחיות תאורה - משרד העבודה
הצהרת מתכנן השלד
כתב התחייבות ושחרור מאחריות - שימוש בפנסי LED
פטור מהגא
טופס הצהרת מהנדס
חוברת הנחיות לפרויקט תאורה
תאורה במקומות העבודה - בטיחות וגיהות
טפסים להגשת בקשה לחניית נכה