ביטוח תלמידים

אנשי קשר ודרכי התקשרות

רעות סמואל-רכזת ביטוחים                       029977139                  reuts@binyamin.org.il

אליעזר רוזנבאום                                     029977246                  eliezer@binyamin.org.ilביטוח תלמידים מידע וטפסים

 

ביטוח תלמידי מעונות גנים ובתי ספר

ביולי 2016 נקבע ע"י הכנסת כי  תלמיד שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, אמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

מטרת החוק היא יצירת שוויון בנטל דמי הביטוח עבור תאונות אישיות לתלמידים. זאת על ידי חיוב רשויות
חינוך המקומיות להתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עם זכיין אחד הנבחר במכרז פומבי שעורכת
חברה משותפת לכלל הרשויות.

דמי הביטוח נגבים מהורי התלמידים כתשלום חובה ושיעורם מאושר על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת.

גביית התשלום לילדי הגנים נעשית ע"י הישוב ולילדי בתי הספר ע"י מזכירות בית הספר.

למידע נוסף מאתר משרד החינוך לחצו כאן

 

לפוליסת תאונות אישיות תלמידים (מספר פוליסה 5-43-037053/17) לשנים 2017-2018 לחצו כאן

לפוליסת תאונות אישיות תלמידים (מספר פוליסה 54303705318) לשנים  2018-2019 לחצו כאן

לטופס תביעה לחצו כאן

לטופס דיווח תאונות אישיות לחצו כאן

 

נזקי שיניים

במידה וישנה פגיעה בשיניים ומכיוון שקיים הסדר על טיפולי שיניים חינם לילדים, יש לפנות לקופ"ח בה מבוטח הנפגע ולטפל שם.

לרשימת הטיפולים להם זכאים תלמידי מערכת החינוך בהסדר עם לאומית לחצו כאן

למידע נוסף מאתר משרד החינוך לחצו כאן