ארנונה והנחות בארנונה

 ארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק בנכס (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.

הקריטריונים לגובה הארנונה הם שטח הנכס שעליו היא מוטלת וסוג השימוש בנכס (מגורים, מסחר, משרדים, תעשיה וכדומה)

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית.

ניתן לשלם את שוברי הארנונה באמצעות אתר האינטרנט של המועצה לחצו כאן. התשלום באמצעות האתר חוסך זמן לתושב, זמין 24/7 ונוח לשימוש.

 

הנחות בארנונה

 • מועצה אזורית מטה בנימין, כשאר הרשויות והמועצות בארץ, מעניקה הנחות בארנונה בהתאם לחוקי המדינה ולתקנות משרד הפנים. במסגרת זו, אין המועצה, לדוגמה, רשאית להעניק הנחה לבית עסק (גם אם נקלע להפסדים כבדים) או לסייע לסטודנטים במתן הנחה בארנונה רק משום היותם סטודנטים.

  ·         הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.  הבקשה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה

  ·         להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. המועצה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות.

 • ההנחה ניתנת למחזיק בנכס.
 • הנחה בארנונה ניתנת לאותה שנת מס בלבד ולא ניתן לקבל הנחה בארנונה רטרואקטיבית לשנים קודמות.
 • ·         הנחה בארנונה מותנית בהסדר חובות פיגורים למועצה ככל שקיימים כאלה.

 • חייב בארנונה הזכאי לקבל הנחה ע"פ יותר מהוראה אחת, יקבל את ההנחה הגדולה יותר, אך לא יהיה זכאי לקבל הנחה ע"פ יותר מסעיף אחד.
 •  בקשה ניתן להגיש על גבי טופס (במזכירות בישוב או באתר - לטופס בקשה להנחה בארנונה לחץ כאן - חובה להחתים את מזכירות הישוב ולצרף את כל המסמכים הדרושים (כמפורט להלן)
 • תשובה תינתן לאחר 60 יום מיום קבלת הבקשה במועצה כולל המסמכים הנדרשים.

 

פירוט הנחות
קריטריון ההנחה
קשישים מקבלי קצבת זקנה עם השלמת הכנסה פטור על 100 מ"ר ראשונים
קשישים (אזרח ותיק) מקבלי קצבת זקנה 25% עד 100 מ"ר
סיעוד – מקבלי קצבת סיעוד מביטוח לאומי 70%
נכים מעל 75% אי כושר שמקבלים קצבה מביטוח לאומי   80% (עד 180 מ"ר)
נכים עם נכות רפואית של 90% ומעלה (שאינם מקבלים קצבה מביטוח לאומי)   40% (החל משנת 2016 עד 180 מ"ר)
הורים לילדים נכים המקבלים גמלת ילד נכה 33% על 100 מ"ר ראשונים
נכי צה"ל, רדיפות הנאצים, אסירי ציון לפי אישור מתאים 66% על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות 66% על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות
חיילים בסדיר, שירות לאומי, שירות אזרחי פטור על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות פטור על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות
הנחת משרת מילואים פעיל – החל מינואר 2019 5% עבור 100 מ"ר (יש לשלוח תעודת משרת מילואים פעיל)
עולה חדש כמשמעו בהוראות הנהוגות בישראל פטור לשנה מתוך שנתיים מאז שעלה ארצה   90% על 100 מ"ר ראשונים
נפגעי איבה משפחות שכולות ונפגעי איבה כולל ילדים (פצועים) עד גיל 18   66% על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות 66% על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות
עיוורים 90%
נכס ריק עד 6 חודשים פטור
הנחות ע"ב הכנסות בהתאם לטבלת רמת הכנסה לנפש ובצירוף המסמכים הנדרשים לטבלת רמת הנחה לחצו כאן
הורה יחיד בדיקה על בסיס הכנסות ובתוספת נפש ועד 20%
 

להמלצות לשינוי הנחות בארנונה שאושרו במליאת המועצה בתאריך 26.5.15 ויכנסו לתוקף החל משנת 2016 – לחץ כאן

 

המסמכים שיש לצרף לטופס בקשת ההנחה על בסיס הכנות הינם: 

 • תדפיסי בנק מלאים מכל חשבונות הבנק לחודשים אוקטובר – נובמבר – דצמבר שנה קודמת להגשת הבקשה.
 • שכירים – תלושי שכר של כל הדיירים בבית מעל גיל 18 של כל שנת  2018 או של שלושת החודשים אוקטובר / נובמבר / דצמבר 2018.
 • עצמאים – שומה שנתית אחרונה.
 • אברכים – אישור לימודים עדכני מקורי + גובה מלגה + שעות לימוד + אישור מעסיקים מביטוח לאומי
 • סטודנטים – אישור עדכני + תכנית לימודים + אישור מעסיקים מביטוח לאומי
 • גרוש/ה – הסכם מזונות חתום ע"י בית משפט / קצבת מזונות מביטוח לאומי
 • תושב חדש – אישור ממקום מגורים קודם על הפסקת הנחה + צילום ספח תעודת זהות לאחר עדכון הכתובת
 • עולה חדש – צילום תעודת עולה + אישור ממקום מגורים קודם שלא קיבל הנחה
 • שוכרים – חוזה שכירות בתוקף לשנה
 • הורים שאינם עובדים – אישור מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי + הבטחת הכנסה
 • אזרח ותיק – אישור קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
 • חיילים בסדיר – אישור מקצין העיר על תקופת השירות הצבאי + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • שרות אזרחי – אישור על תקופת שירות מרשות השירות הלאומי-אזרחי + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • שרות לאומי – אישור על תקופת שירות מטעם האגודה + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • מקבלי קצבאות ביטוח לאומי / איבה / נכות אי כושר / נכות רפואית – אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה, כולל אחוזי נכות, סכום הקצבה ותקופת זכאות.

בקשות להנחה ע"ב הכנסות ניתן להעביר דרך מזכירות הישוב או בדואר, בכתובת: מח' הגביה, מוא"ז מטה בנימין פסגות ד.נ. מזרח בנימין 9062400 או באמצעות סריקה לדואר אלקטרוני bat7@binyamin.org.il.

בקשות להנחות חוק או השלמות מסמכים ניתן לשלוח גם בפקס 1532-9977231 או לכתובת הדואר האלקטרוני שצויינה. .

נא לוודא קבלת הפקס בטלפון מס' 02-9977113.

 

לידיעת בעלי יחידות הדיור – יש לדווח על מספר היחידות ובנוסף:

 1. להפריד נכסים
 2. לשלוח חוזה בתוקף לשנה
 3. לציין בטופס הבקשה להנחה הכנסה משכר דירה

במידה ותהיו זכאים, ההנחה תינתן על החלק בו אתם מתגוררים בלבד.

 

ועדת חריגים של ועדת ארנונה

הועדה מתכנסת אחת למספר חודשים ע"פ כמות הבקשות.

 

צוות חברי הועדה:

אפי פלס – מנהל אגף נכסים והכנסות

מירי מחמלי – מנהלת מח' הגביה

בת שבע מלאייב - רכזת הנחות

אריאל מלאכי – עורך דין

עטרה רוזנבאום – עובדת סוציאלית

ללי דרעי - חברת מליאה

יוסי שפר – חבר מליאה