הנחות ארנונה

לחצו כאן להגשת בקשה להנחה בארנונה (מבחן הכנסות)

לחצו כאן להגשת בקשה להנחה בארנונה (הנחות חוק)
כולל משרת מילואים פעיל

מוקד לתמיכה טכנית 074-7880602

 מועצה אזורית מטה בנימין, כשאר הרשויות והמועצות בארץ, מעניקה הנחות בארנונה בהתאם לחוקי המדינה ולתקנות משרד הפנים. במסגרת זו, אין המועצה, לדוגמה, רשאית להעניק הנחה לבית עסק (גם אם נקלע להפסדים כבדים) או לסייע לסטודנטים במתן הנחה בארנונה רק משום היותם סטודנטים.

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.  הבקשה תידון לגבי שנת המס הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל  ההנחה אשר ניתנה לו.

להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב למועצה הינו עבירה על החוק. המועצה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות.

 • ההנחה ניתנת למחזיק בנכס.
 • הנחה בארנונה ניתנת לאותה שנת מס בלבד ותוקפה פג ב- 31 לדצמבר של  אותה שנה.
 •  לא ניתן לקבל הנחה מארנונה ן/או להגיש בקשה להנחה מארנונה לשנים קודמות.
 • ההנחה תינתן לתקופה של עד 4 חודשים בדיעבד. לדוגמה, תושב אשר הגיש בקשה ב- 1/6/20, יהיה זכאי להנחה (במידה ויימצא זכאי) החל מ- 1/2/20 עד לסוף השנה.
 • במידה ותושב נדרש להשלים מסמכים לבקשה שהגיש ולא השלים את מלוא המסמכים תוך 60 יום, בקשתו להנחה מארנונה תישלל ויהיה עליו להגיש בקשה חדשה. במקרה כזה, מניין הימים להנחה בדיעבד ייספרו ממועד הבקשה החדשה.
 • הנחה בארנונה מותנית בהסדר חובות פיגורים למועצה ככל שקיימים כאלה וההנחה לא תינתן בפועל (גם אם אושרה) עד להסדרת החובות כאמור.
 • חייב בארנונה הזכאי לקבל הנחה ע"פ יותר מהוראה אחת, יקבל את ההנחה הגדולה יותר, אך לא יהיה זכאי לקבל הנחה ע"פ יותר מסעיף אחד.
 • החל משנת 2020, ניתן להגיש בקשה להנחה מארנונה באופן דיגיטלי באתר המועצה בקלות ובזריזות ולקבל מספר פנייה בה ניתן יהיה לעקוב אחר סטאטוס הבקשה. קישור להגשת בקשה דיגיטלית: להוסיף את הקישור
 • מומלץ ורצוי להגיש את הבקשה באופן דיגיטלי. למי שאין באפשרותו להגיש בקשה דיגיטלית, ניתן להגיש בקשה גבי טופס (הנמצא במזכירות הישוב או באתרלטופס בקשה להנחה בארנונה לחץ כאן - חובה לצרף את כל המסמכים הדרושים (כמפורט להלן(
 • תשובה תינתן לאחר 60 יום מיום קבלת הבקשה במועצה (לרבות תשובה לפיה יש להשלים מסמכים לצורך בחינת הזכאות).

קריטריון

ההנחה

קשישים מקבלי קצבת זקנה עם השלמת הכנסה

פטור על 100 מ"ר ראשונים

קשישים (אזרח ותיק) מקבלי קצבת זקנה

25% עד 100 מ"ר

סיעוד – מקבלי קצבת סיעוד מביטוח לאומי

70%

נכים מעל 75% אי כושר שמקבלים קצבה מביטוח לאומי

  80% (עד 180 מ"ר)

נכים עם נכות רפואית של 90% ומעלה (שאינם מקבלים קצבה מביטוח לאומי)

  40% (החל משנת 2016 עד 180 מ"ר)

הורים לילדים נכים המקבלים גמלת ילד נכה

33% על 100 מ"ר ראשונים

נכי צה"ל, רדיפות הנאצים, אסירי ציון לפי אישור מתאים

66% על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות 66% על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות

חיילים בסדיר, שירות לאומי, שירות אזרחי

פטור על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות פטור על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות

הנחת משרת מילואים פעיל – החל מינואר 2019

5% עבור 100 מ"ר (יש לשלוח תעודת משרת מילואים פעיל)

עולה חדש כמשמעו בהוראות הנהוגות בישראל פטור לשנה מתוך שנתיים מאז שעלה ארצה

  90% על 100 מ"ר ראשונים

נפגעי איבה משפחות שכולות ונפגעי איבה כולל ילדים (פצועים) עד גיל 18

  66% על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות 66% על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות

עיוורים

90%

נכס ריק עד 6 חודשים

פטור

הנחות ע"ב הכנסות בהתאם לטבלת רמת הכנסה לנפש ובצירוף המסמכים הנדרשים

לטבלת רמת הנחה לחצו כאן

הורה יחיד

בדיקה על בסיס הכנסות ובתוספת נפש ועד 20%

 

להמלצות לשינוי הנחות בארנונה שאושרו במליאת המועצה בתאריך 26.5.15 ויכנסו לתוקף החל משנת 2016 לחץ כאן

המסמכים שיש לצרף לטופס בקשת ההנחה על בסיס הכנסות הינם: 

 • תדפיסי בנק מלאים מכל חשבונות הבנק לחודשים אוקטובר – נובמבר – דצמבר שנה קודמת להגשת הבקשה.
 • שכירים – תלושי שכר של כל הדיירים בבית מעל גיל 18 של כל שנת  2019 או של שלושת החודשים אוקטובר / נובמבר / דצמבר 2019.
 • עצמאים – שומה שנתית אחרונה (מומלץ להגיש את השומה של שנת 2019)
 • אברכים – אישור לימודים עדכני מקורי + גובה מלגה + שעות לימוד + אישור מעסיקים מביטוח לאומי
 • סטודנטים – אישור עדכני + תכנית לימודים + אישור מעסיקים מביטוח לאומי
 • גרוש/ה – הסכם מזונות חתום ע"י בית משפט / קצבת מזונות מביטוח לאומי
 • תושב חדש – אישור ממקום מגורים קודם על הפסקת הנחה + צילום ספח תעודת זהות לאחר עדכון הכתובת
 • עולה חדש – צילום תעודת עולה + אישור ממקום מגורים קודם שלא קיבל הנחה
 • שוכרים – חוזה שכירות בתוקף לשנה
 • הורים שאינם עובדים – אישור מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי + הבטחת הכנסה
 • אזרח ותיק – אישור קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
 • חיילים בסדיר – אישור מקצין העיר על תקופת השירות הצבאי + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • שרות אזרחי – אישור על תקופת שירות מרשות השירות הלאומי-אזרחי + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • שרות לאומי – אישור על תקופת שירות מטעם האגודה + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • מקבלי קצבאות ביטוח לאומי / איבה / נכות אי כושר / נכות רפואית – אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה, כולל אחוזי נכות, סכום הקצבה ותקופת זכאות.

בקשות להנחה ע"ב הכנסות ניתן להעביר דרך מזכירות הישוב או בדואר ישראל, בכתובת: מח' הגביה, מוא"ז מטה בנימין פסגות ד.נ. מזרח בנימין 9062400 או באמצעות פקס שמספרו 1532-9977231. במידה ותהיו זכאים, ההנחה תינתן על החלק בו אתם מתגוררים בלבד.