המועצה משתתפת בתמיכה לעמותות המגישות בקשה לועדת תמיכות לפי קריטריונים הנקבעים על ידה.

אביטל גפן
מנהלת מחלקת תקציב שוטף
02-9977203