המועצה משתתפת בתמיכה לעמותות המגישות בקשה לועדת תמיכות לפי קריטריונים הנקבעים על ידה.

אביטל גפן
סגנית גזבר
02-9977203