מידע אודות בקשות שהוגשו במהלך שנת 2015
הרשות מסרה את המידע המבוקש מספר אחוזים
1. הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 20 80%
2. הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 2 8%
3. הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 2 8%
4. הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 1 4%
5. הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 0  
6. הטיפול בבקשה טרם הסתיים 0  
סה"כ 25 100%

 

משך זמן הטיפול לא חרג מ - 30 יום במקרים בהם המידע הנמסר למבקש. כאשר ישנה פניה לרשות ולא נדרשת פרוצדורה כגון פניה לצד ג' אזי הרשות אינה מעכבת ומשתדלת להשיב במיידית לפונה.

 

דחיית בקשות
העילה מספר הדחיות
מידע על הליך פלילי 1
מידע אינו פרי יצירה של המועצה 1