אין באישור התבחינים כל התחייבות לשריון תקציבי. מליאת המועצה טרם אישרה תקציב בגין תבחינים אלו. תקציב בגינם אם יאושר, יאושר בתקציב 2021 ורק תבחינים שעבורם ישוריין תקציב יפורסמו בהגשת הבקשות.

הגשת בקשות לתבחינים לשנת 2020 הסתיימה.