טופס זה יאפשר לבעלים של כלב לבקש דחיית חיסון לכלבת.

לפי תקנות 3 ו-6 לתקנות הכלבת (חיסון), תשס"ה – 2005, קיימת אפשרות לקבלת היתר לדחיית חיסון כלבת עקב מצבו/ה הבריאותי של כלב/ה.
השירות הוטרינרי רשאי לדחות חיסון עד 3 חודשים ממועד החיסון השנתי.
בהתאם למצבו הבריאותי של הכלב כפי שיפורט בבקשה תישקל האפשרות לבקש דחייה לזמן ארוך יותר באישור מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות.

השירות ניתן לתושבי מועצה אזורית מטה בנימין בעבור כלבים המוחזקים בתחום הרשות כחוק.
 
פרטי מגיש הבקשה (בעל הכלב הרשום ברישיון)

 

 
פרטי הכלב

מין (חובה) שדה חובה


 
פרטי הרופא הוטרינר הקליני הממליץ

 

 
צירוף מסמכים וחתימה

המלצה לדחיית החיסון הכוללת את אבחנת הרופא, סיכום מחלה ותוצאות בדיקות שנעשו.


 

Browser not supported

הצהרת בעל הכלב (חובה) שדה חובה

אני מודע לכך כי דחיית החיסון אינה פוטרת אותי מתשלום אגרת הרישיון לרשות.


הצהרת בעל הכלב (חובה) שדה חובה

אני הח"מ פונה בזאת למנהל השירותים הווטרינריים, לפי תקנות 3 ו-6 לתקנות הכלבת (חיסון), תשס"ה – 2005, לקבלת היתר לדחיית חיסון כלבת עקב מצבו/ה הבריאותי של הכלב/ה שברשותי.

הצהרת בעל הכלב (חובה) שדה חובה

הנני מצהיר כי אני מודע לעובדה כי בסמכותו של הרופא הווטרינר הרשותי לדחות את חיסון הכלבת בלא יותר משלושה חודשים. במידה והדחייה הנדרשת עולה על שלושה חודשים, הנני מתחייב, עוד בטרם תפוג הדחייה הזמנית, להגיש בקשה נוספת לדחיית החיסון, למנהל השירותים הווטרינריים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מנהלת משרד וטרינריה בטלפון: 02-9700610 או בפנייה מקוונת