הגוף או האדם שלמענו נעשית הפעולה ומקום הפעולה

הפנייה זו ניתנת לעניין פרק י"ג "תגמולים למתתנדבים" לחוק הביטוח לאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995 (פרק ט2 לחוק בנוסחו הקודם), שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה. 

Browser not supported
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל הלל בטלפון:  02-9700635 או בכתובת  yaelh@binyamin.org.il