מחלקת תשתיות זורמות מבצעת דיגום מים סדיר בכל יישובי המועצה.

הדיגום מבוצע על פי תוכנית שנתית סדורה המתואמת עם משרד הבריאות, ועל פי תקנות בריאות העם – איכותם התברואית של מי שתייה.

בדיגום נבדקים 3 פרמטרים:

כלור – לוודא נוכחות כלור במים, מצד אחד בכדי לשמור על מים מחוטאים, ומצד שני לוודא שהכמות לא חורגת מהתקן.

עכירות – בדיקה זו מוודאת שצלילות המים עומדת בתקן.

בקטריולוגיה– בדיקה זו שוללת המצאות חיידקים במים.

תוצאות הדיגום מפורסמות באתר המועצה אחת לרבעון. (החל מינואר 2021).

איכותם התברואתית של מי שתיה על פי התקנות:

מדד

תקן

יחידות מדידה

כלור

0.1 – 0.5   

מג"ל

עכירות

        < 1         

NTU

קוליפורמים

< 1

CFU/100 ml

 

תוצאות דיגום מי השתיה במטה בנימין שנת 2022:

תוצאות דיגום מי השתיה במטה בנימין שנת 2021:


שימו לב ניתן לסנן בתוך הקובץ את התוצאות לפי הישוב לראות את תוצאות הדיגום של הישוב הנבחר בלבד.