כל הפרטים על הגשת חלוקה אנליטית

מהי חלוקה אנליטית

חלוקה של מקרקעין שמטרתה לדייק את גבולות המגרשים שמופיעים בתכנית מפורטת (תב"ע).

החלוקה תוגש ע"י מודד מוסמך ותאושר ע" מחלקת תכנון.


הנחיות להגשת חלוקה אנליטית

1. התכנית תוגש על בסיס קובץ התבנית שניתן להורדה באתר.

2. קובץ הפרצלציה ישורטט בצורה הבאה:

  • קווים (לא פוליגונים).
  • הקווים יתחברו אחד לשני (אין נתק).
  • כל פינה במגרש מקבלת מספר.
  • כל צלע במגרש מקבל מידה.
  • בתוך גבול המגרשים יש לציין את מס' המגרש.
  • מסגרת קאורדינטות על כל המפה (ללא גרידים).

3. מילוי טבלת נתונים:

  • מס' מגרש
  • שטח
  • מספר נקודה
  • קואורדינטות (Y,X) לכל נקודה במגרש.

פרטי המשרד העורך את הבקשה

 

פרטי התכנית 

צירוף מסמכים

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורטל רענן מזכירת מחלקת תכנון בטלפון 02-9977234 או בפנייה מקוונת