פעילות המחלקה

 

מנהל השפ"ח התאים את העדיפויות שלו בתיאום עם מנהל מחלקת החינוך ומזכיר המועצה, זאת כדי להתחשב במאפיינים היחודיים והשונים בכל ישוב. השיקולים שעומדים מול עינינו הם: אחוז הכיסוי, מספר מתמחים או מומחים בשירות, מידת הפיזור הגיאוגראפי, זמינות שירותים המושקעים בקהילה(מרפאת בריאות הנפש, מסגרות חינוך מיוחד קרובות), ותנאים יחודיים הקיימים ביישוב.
 פריסת הפסיכולוגים בשטח היא במיצוי כח האדם שיש היום בצורה מקסימאלית, היות והמסגרות השונות נזקקות להישען על שפ"ח והצרכים הפסיכולוגים הניתנים על ידו, ולערב אותו בהחלטות החינוכיות, נוצר מצב של ביקוש תוספת עזרה, סיוע ותשומת לב.בעקבות המקבלות האובייקטיביות, השפ"ח במצב מתמיד של קביעת סדר עדיפויות לסיוע למערכות בשטח.בחירה בין טיפול, יעוץ, אבחון וליווי מסוג אחר היא ההתמודדות המתמדת, הלא פשוטה, של השפ"ח.


השירותים הנכללים בסל הבסיסי

שירותי חובה- שירותים אלו ניתנו בכל ישוב והיקפם ואפיונם נקבעו ע"י מנהל השפ"ח ושאר הגורמים (פסיכולוג מחוזי, מנהל מח' החינוך, מזכיר המועצה).
 

 • מתן הדרכה, קונסולטציה וליווי: א.לצוותים הפדגוגיים: מחנכים, מורים, גננות ויועצות.  ב.להורים. בכל הנוגע לטיפול בתלמידים למטרת הבטחת מיטביות ובריאות הנפש של התלמידים במערכת החינוך ברמות של איתור ומניעה.
 • במקרים של ילדים בסיכון- התערבות מערכתית במסגרת החינוכית ועם הגורמים הרלוונטים במועצה, הערכה ראשונית של הילד, המלצות לגבי המשך התערבות.
 • אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד, טיפול בתלמידים ליקויי למידה, וכן כל הפעולות הנגזרות מחוק החינוך המיוחד ומחוזרי מנכ"ל כמו השתתפות בוועדות השמה, ועדת מתי"א, שיבוץ וכד'.
 • התערבות טיפולית ראשונית לילדים בסיכון (עד 5 פגישות) בהתאם לשיקול מקצועי.
 • במקרי חירום- התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה.

 
שירותים נוספים

 • השתתפות בפורומים בין מקצועיים במערכת החינוכית לשם בניית תוכנית התערבות רב מקצועית לילדים הזקוקים לכך.
 • מתן הדרכה וקונסולטציה למנהלים ולצוותים חינוכיים בהיבט מערכתי/ארגוני(ייעוץ למנהלים ומורים בנושאים מערכתיים- ארגוניים בית ספריים) לקידום תהליכי צמיחה רגשית- חינוכית במערכת החינוך.
 • טיפול בתלמידים לקויי למידה.
 • יעוץ לגורמים במועצה שלא במערכת החינוך בקשר לתלמידים (למשל: מח' הרווחה, קב"ס, מדור קהילתי, רכז הנוער)
 • השתתפות בצוותי היגוי ליוזמות חינוכיות, וועדות מקצועיות שונות בבתי ספר.

 

עבודה פסיכולוגית פרטנית- אינדיבידואלית

 • יעוץ וקונסולטציה קצרי טווח להורים(עד 5 פגישות).
 • התערבות טיפולית קצרת טווח לילד (עד 5 פגישות)