דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי - התייעלות אנרגטית אספקה והתקנה גופי תאורה בטכנולוגיית LED

מכרז 22-2019 - התייעלות אנרגטית - מסמכי המכרז - לחצו להורדה

מפרט טכני לעבודות התחזוקה

קובץ הבהרות מס' 2

קובץ הבהרות מס' 3

פרטים:
מועצה אזורית מטה בנימין (להלן "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה, החלפה ואחריות של מתקני תאורה בטכנולוגיית לד הכוללים תקשורת ובקרה למערכת מאור רחובות וביטחון, לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית ביישובי המועצה, ומתן שירותי תחזוקה לגופי התאורה המוחלפים לאורך תקופת האחריות והשירות, כמפורט במסמכי המכרז.

רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של 5,000 ש"ח (שלא יוחזרו) במחלקת המכרזים במועצה האזורית מטה בנימין. מספר הטלפון לבירורים בנושא רכישת מסמכי המכרז הינו: 02-9977132 או 052-5666520. ניתן גם לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו danit1@binyamin.org.il

 מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז. רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה כאמור לעיל.

שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז, ניתן להעביר בכתב, עד ליום 03/07/19 בשעה 12:00 למייל office@boostforward.biz חובה לוודא קבלת המייל בטל' 1700509507

מפגש קבלנים:
בתאריך 19/06/19 בשעה 16:00. השתתפות חובה! השתתפות במפגש מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
המפגש יתקיים בישוב פסגות במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בחדר הישיבות באגף הבטחון

תנאי סף למכרז:
המציע במכרז יהא חייב להמציא האישורים כי יש לו את הניסיון הדרוש מגובה באסמכתאות ובכלל זה - סיווג קבלנים: א5 ובסיווג כספי מתאים.

מועד הגשה: 25/07/2019 עד השעה 12:00 - (הוארך עד תאריך 1/8/2019)

הערות הגשה:
את ההצעות יש להחזיר במסירה אישית בלבד בתיבת המכרזים, בלשכת סיו"ר המועצה, מלאים וחתומים בידי המציע, ב-2 עותקים, במעטפה סגורה עליה מצויין שם ומס' המכרז (ועדת המכרזים לא תדון בהצעות שיגיעו שלא בתאריך והשעה הנקובים).