​תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד, תשע"ט-2018, קובע כי החל משנת הלימודים תש"ף תפעל  ועדת זכאות ואפיון שתתקיים ברשויות המקומיות ותקבע את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, רמת התפקוד שלו והיקף סל השירותים שיקבל למשך שלוש שנים או עד למעבר בין שלבי חינוך, כמפורט בחוק.

כל מה שצריך לדעת על ועדת זכאות ואפיון

סמכויות ועדת זכאות ואפיון

קביעת רמת התפקוד ורמת התמיכה הנדרשת לתלמיד המופנה לדיון בוועדה.

קביעת זכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוך בשל מוגבלות אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק, המשפיעה על תפקודו.

קביעת היקף סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם לצרכיו.


התלמידים המגיעים לוועדה והגורמים המפנים

תלמיד עם לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי/שפתי או משכל גבולי הלומד במסגרת חינוך רגיל, לאחר תהליך התערבות ותמיכה לקידום תפקודו בחינוך הרגיל, המופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת חינוכית שיבחרו הוריו, בהתאם לנהלי בחירת הורים.

תלמיד עם מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות או מחלות ותסמונות נדירות, שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת חינוכית שיבחרו הוריו, בהתאם לנהלי בחירת הורים.

תלמיד הלומד בכיתה או במוסד חינוך מיוחד המופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל.

 

הגורמים שבאפשרותם להפנות בקשה לדיון בוועדת זכאות ואפיון הם הורי התלמיד או התלמיד, צוות רב מקצועי, נציג רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי שהוסמך לעניין זה על ידי שר החינוך או נציג שירותי הרווחה שהוסמך לעניין זה על ידי שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.


המוזמנים לוועדה

 1. ההורים של התלמיד והתלמיד או מי מטעמם. ההורים רשאים להזמין לוועדה גורמים נוספים מטעמם. החלטה על שיתוף התלמיד תיקבע בשיתוף עם ההורים.
 2. איש צוות ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד שהוא איש הצוות הרב מקצועי.
 3. אנשי מקצוע מתחומים שונים לפי הצורך ובהם רופא מומחה או עובד סוציאלי.
 4. נדרש להזמין מומחה בתחום המוגבלות מטעם המתי"א או מתי"א המתמחה בעיוורים או המרכז הטיפולי לחירשים.

המסמכים המוצגים בפני הוועדה

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד.
 • מסמכים קבילים - אבחנת המוגבלות של התלמיד.
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
 • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים.
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.
 • מומלץ להציג שאלון הורים וכן שאלון תלמיד/ה

ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.


החלטות ועדת זכאות ואפיון

נציג הרשות המקומית יעביר להורי התלמיד את פרוטוקול הוועדה בחתימת כל חברי הוועדה ככל האפשר עם תום הדיון בוועדה ולא יאוחר מ־14 ימים מתום הדיון או המועד שבו נמסרה להורים החלטת הוועדה – המוקדם מביניהם.

ועדת זכאות ואפיון שקבעה את זכאותו של התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים תמסור להורי התלמיד מידע בכתב תוך 14 ימים ממועד הדיון בדבר פירוט השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד מבין אלה:

גן או כיתה רגילים במוסד חינוך רגיל.

גן או כתה רגילים במוסד חינוך רגיל + קבלת סיוע אישי.

כיתה במוסד חינוך רגיל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים.

מוסד חינוך שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים (כיתה או גן לחינוך מיוחד).

הוראות אלה לא יחולו על תלמיד שוועדת זכאות ואפיון קבעה שהוא זכאי למענה פרטני או קבוצתי, כלומר שילמד בכיתה רגילה במוסד חינוך רגיל.

לאחר קבלת הזכאות יבחרו הורי התלמיד את מוסד החינוך שבו ילמד ילדם מבין האפשרויות שלעיל, ויודיעו על בחירתם לוועדת הזכאות והאפיון באמצעות טופס לרישום סוג המסגרת החינוכית תוך 14 ימים מיום שנודע להם על קביעת הוועדה.

במקרה שההורים לא הודיעו על בחירתם בתקופה האמורה, רשאית ועדת הזכאות והאפיון להחליט על המסגרת החינוכית המתאימה לתלמיד. הוועדה תעניק זכות קדימה לשילוב התלמיד במוסד לחינוך רגיל.

במקרים שוועדת זכאות ואפיון סברה, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, שיש חשש ממשי לפגיעה בשלום התלמיד או בשלומם של אחרים במסגרת החינוכית שבה בחרו הוריו, יובא הדיון בבחירת סוג המסגרת בפני מנהלת אגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך או סגניתה. זאת לאחר שתינתן להורי התלמיד הזדמנות להשמיע את עמדתם בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת ההורים על בחירתם.

ניתן לקיים דיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון פעם אחת בטרם חלפה שנה או באישור של מנהל המחוז פעמיים בשנה.

החלטות של ועדת זכאות ואפיון ימומשו בשנת הלימודים העוקבת.


השגת ההורים על ועדת זכאות ואפיון

במקרים מסוימים קיימת אפשרות להורים להשיג על החלטת ועדת זכאות ואפיון:

להורדת טופס השגה (ערעור) על הועדה לחצו כאן

 • אם התקיימה לכאורה פגיעה פרוצדורלית בזכויות התלמיד או בזכויות ההורים.
 • אם לא אושרה לתלמיד זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, לרבות שירותי הסעה וליווי.
 • אם ההורים מעוניינים להשיג על רמת התפקוד, סוג המסגרת או אפיון המוגבלות שנקבעו בוועדה.

ועדת ההשגה תתקיים בראשותו של מנהל המחוז במשרד החינוך. ההורים רשאים להזמין לוועדה נציגים נוספים מטעמם.