ועדות השמה

וועדת השמה הינה הגורם המוסמך עפ"י חוק לקבל החלטות בנוגע לזכאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לקבלת שירותי חינוך מיוחד.

 

הרכב הועדה

וועדת ההשמה מורכבת מנציג הרשות – יו"ר הועדה, פסיכולוג חינוכי מומחה, המפקח על החינוך המיוחד או נציגו, נציג ארגון ההורים ועובד סוציאלי. (ההרכב הינו חוקי גם בנוכחות שלושת הראשונים בלבד).

 

מי מוגש לוועדה

דיון בוועדת השמה מתקיים לאחר שמסגרת חינוכית, גן או בי"ס, מיצתה את כל האפשרויות לסייע לתלמיד באמצעים העומדים לרשותה, כולל קבלת שעות עזרה מסל השילוב. בדרך כלל המוסד החינוכי הוא המפנה את התלמיד לוועדת ההשמה (לאחר קיום תהליך  הדברות עם ההורים), אולם גם הורים יכולים לפנות לוועדה ולבקש לקיים דיון בעניינו של ילדם כאשר הם חשים שהוא אינו מקבל מענה מתאים לצרכיו.

המסמכים הדרושים

נציגי ביה"ס או הגננת ממלאים שאלון הפניה לוועדת השמה וההורים אמורים לקבלו ולחתום שקראו אותו לפני קיום הוועדה (החתימה הינה על קריאת המסמך ואינה מהווה הסכמה לנאמר בו). לקראת הדיון יש להעביר לוועדה מסמך קביל, תוצאות בדיקת ראיה ושמיעה עדכניות של התלמיד וטופס מיצוי אפשרויות .

מוזמנים לוועדה

לדיון בוועדת השמה מוזמנים נציגי הגורם המפנה (בי"ס או גן) וכן ההורים והתלמיד. כל תלמיד מוזמן לדיון בעניינו, אולם נוכחותו אינה חובה ותלויה ברצונו וברצון הוריו (כדאי להתייעץ בעניין עם הצוות החינוכי). אנו רואים חשיבות מיוחדת בהגעתם של תלמידים בכיתה ח' ומעלה לדיונים בעניינם ורוצים לראותם שותפים בהחלטות לגבי עתידם החינוכי. ההורים הזקוקים למתורגמן, מתבקשים לפנות לעינב חבשוש מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד.

מהלך הדיון

במהלך הדיון בוועדה, שומעים חברי הוועדה דיווח של נציגי המוסד בו לומד התלמיד על הסיבות שהביאו לפנייה לוועדה, את בקשתם של ההורים ואת רצונם לגבי המשך דרכו במערכת החינוך. כמו כן, שומעת הוועדה את עיקרי הממצאים של האבחון הפסיכולוגי אותו הוא עבר לקראת הוועדה.

החלטת הוועדה

בהתאם לכך, הוועדה מקבלת החלטה האם להשאיר את התלמיד בחינוך רגיל או להעבירו ללמוד במסגרת של חינוך מיוחד (גן ח"מ ,כיתה מקדמת בבי"ס רגיל או בבי"ס לחינוך מיוחד). כמו כן, מאפיינת הועדה, על סמך המסמכים שלפניה, את סוג הקושי של התלמיד.

הגשת ערר

במידה וההורים אינם מסכימים עם ההחלטה, הם יכולים לערער עליה למשרד החינוך בתוך 21 יום מקבלת המכתב.

ועדת שיבוץ

ועדת השיבוץ, המשבצת את התלמידים למסגרת מתאימה בהתאם להחלטת וועדת ההשמה ומתוך התחשבות ברצון ההורים, מתחילה את עבודתה עם סיום וועדות ההשמה בסוף חודש מאי. הודעות להורים נשלחות בדואר.

 

תאריכים עדכניים לשליחת מסמכים ולדיוני הועדות

דיונים חוזרים (תום 3 שנים) ודיונים במעברים (ליסודי, חט"ב ולתיכון)

יתקיימו בחודשים ינואר- מרץ

דיונים לגבי ילדי גן ומעבר מהגן לכיתה א' יתקיימו עד לתאריך 30/5/2019

דיונים לגבי תלמידי בתי הספר חדשים ותלמידים שכבר לומדים בחינוך המיוחד יתקיימו עד  15/5/2019

הגשת חומר לוועדה על דיונים חוזרים ומעברים עד לתאריך 15/12/2018

הגשת חומר לוועדות חדשות יש להגיש עד לתאריך 30/03/2019  

השאלונים צריכים להיות חתומים ע"י ההורים והמפקח הכולל (טפסים ללא חתימות לא יטופלו) בצרוף חוות דעת פסיכולוגית או הערכה בתוקף וטופס מיצוי אפשרויות מהמוסד החינוכי .

 

מידע נוסף

ניתן למצוא באינטרנט (בגוגל) תחת הכותרת "דברי הסבר להורים אשר עניינו של ילדם נדון בוועדות (שילוב, השמה וערר) עפ"י חוק החינוך המיוחד".