החלפת מחזיקים תעשה מיום מסירת הדירה והלאה ולא מיום חתימת החוזה. 
אנא הקפידו להעביר את טופס האכלוס/ אישור מסירה בסמוך לחתימתו.
 
לא יתקבלו בקשות לחילופי מחזיקים באמצעות דוא"ל.
פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הקונה